Program COVID III byl schválen usnesením vlády č. 553 ze dne 18. 5. 2020. Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry malých a středních podnikatelů, kteří zaměstnávají nejvýše 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Podpora je poskytována formou ručení Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců. 

Státní záruka se vztahuje pouze na dluhy ČMZRB, které vzniknou z ručení za dluhy z úvěrů sjednaných do 31. 12. 2020. Nyní se však navrhuje tuto lhůtu prodloužit do 31. 12. 2021, pokud ze sdělení Evropské komise týkajícího se podmínek státní podpory ekonomiky v reakci na pandemii COVID-19 neplyne doba kratší. Právo na plnění ze státní záruky bude možné uplatnit do 31. 12. 2027.

Zaručovaný úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu a další náklady vznikající při běžném provozu podniku, a také na projekty investičního charakteru, to znamená např. na nákup strojů, zařízení, technologií, licencí, softwarů, nemovitostí apod.

Záruky jsou poskytovány:

  • do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
  • do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců

Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout hranici 50.000.000,- Kč, přičemž maximální doba ručení činí 3 roky. U každého žadatele je přitom prověřována jeho schopnost plnit své závazky, a zda není “podnikem v obtížích” ve smyslu nařízení Komise (EU) 651/2014. Žadatel dále nesmí čerpat veřejnou podporu v rámci programu COVID PLUS ani jinou veřejnou podporu v České republice v souvislosti s krizí způsobenou COVID-19. Zvažuje se také, zda je požadovaná částka adekvátní a bude fakticky využita na uvedené účely.

O podporu z programu COVID III. je nutné zažádat nejprve u běžné banky. ČMZRB poskytuje pouze záruku za sjednaný úvěr u komerční banky a příspěvek na úhradu úroků. K vyřízení úvěru je nutné vyplnění žádosti o úvěr a doložení dokladů potřebných ke schválení úvěru. Ještě před schválením úvěru je nutné vyplnit oficiální formulář se žádostí o záruku ČMZRB. V případě, že bude žádost následně schválena, je možné postupovat podle následujících kroků. 

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím E-podatelny ČMZRB. Při vyplňování žádosti je nutné dodržet všechny předepsané náležitosti. Na nesprávně podané žádosti nebude brán zřetel. V případě, že je žádost v pořádku a není nutné doplnit další náležitosti, bude následně schválena. Úvěrová smlouva je uzavřena mezi žadatelem a běžnou bankou a po jejím podpisu je možné začít s čerpáním úvěru. Další náležitosti již vyřizuje ČMZRB s komerční bankou. Po absolvování celého procesu je nutné doložit ČMZRB, že došlo k úhradě konkrétních provozních výdajů ze zaručovaného úvěru, a to do roka ode dne podpisu smlouvy o záruce. 

Více podrobností naleznete v celém znění programu.

Mohlo by vás zajímat