Soukromoprávní legislativa považuje již tradičně spotřebitele za slabší smluvní stranu, kterou je v právním styku s podnikatelem potřeba chránit a vhodnými nástroji ji kompenzovat její horší postavení.

Jedním z těchto instrumentů je právo spotřebitele odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy, kterou uzavřel distančním způsobem (§ 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“), tedy nikoli v obchodních prostorách podnikatele. Tedy v situaci, kdy spotřebitel nemá před uzavřením smlouvy možnost si kupované zboží prohlédnout. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy činí 14 dní, a běží od převzetí zboží. Typicky se bude jednat o koupi zboží prostřednictvím e-shopu.

Spotřebiteli je tedy zákonem dána přiměřená lhůta pro to, aby se se zbožím seznámil, prohlédnul si ho a rozhodl se, zda si ho chce ponechat. Pokud spotřebitel práva odstoupit od smlouvy využije, smlouva se od počátku ruší a on má právo na vrácení kupní ceny. Spotřebitel však dle § 1833 občanského zákoníku odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy spotřebitel zboží nevhodným zacházením poškodí, nebude mít právo na vrácení plné kupní ceny. Jeho právo bude poníženo o částku odpovídající snížení hodnoty zboží.

Podnikatel je v souladu s § 1820 písm. f) povinen spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy poučit, a to vč. lhůty a postupu pro uplatnění tohoto práva. Porušení této povinnosti s sebou nese negativní důsledky pro podnikatele, což opětovně připomněl také Ústavní soud ve svém aktuálním rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 2778/19 ze dne 5. 11. 2019. Jedním z těchto důsledků je to, že spotřebitel, který nebyl poučen o právu odstoupit od smlouvy, nenese odpovědnost za snížení hodnoty zboží ani v případě, že s ním nakládal jiným způsobem, než jaký byl nezbytný k seznámení se s tímto zbožím. Podnikatel bude i v tomto případě povinen uhradit spotřebiteli plnou kupní cenu.

Mgr. Sabina Čamdžićová

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mgr. Sabina Čamdžicová Profilový obrázek
Mgr. Sabina Čamdžicová
advokát

Rádi vás provedeme
problematikou práva