Poslední komplexní novela ZZVZ, které jsme se věnovali již v našem dřívějším článku, nově zavedla ustanovení § 242 odst. 5. Tato změna poskytuje zadavateli účinné prostředky obrany proti časté dnešní praxi některých dodavatelů, kteří se nezdráhají podat námitky proti zadávacím podmínkám během posledních zbývajících hodin či dokonce minut lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek (dále jen „lhůta pro podání nabídek“).

Díky tomuto novému ustanovení lze shora popsané situaci zamezit, a to prostřednictvím výhrady zadavatele, kterou v zadávací dokumentaci stanoví, že podat námitky proti zadávacím podmínkám je možné nejpozději 72 hodin před koncem lhůty pro podání nabídek. Takto si zadavatel zajistí dostatečný časový rámec pro vyřízení případných námitek proti zadávacím podmínkám a vyvaruje se tak nucenému zrušení zadávacího řízení.

Uplatnění této výhrady má ale za důsledek reálné zkrácení lhůty pro podání námitek oproti dosavadní právní úpravě. Tímto způsobem však nelze krátit dodavatele na jejich právech. Proto Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) ve svém výkladovém stanovisku k aplikaci § 242 odst. 5 ZZVZ[1] (dále jen „ výkladové stanovisko“) stanovil, že předmětné tři dny (72 hodin) musí jít na vrub zadavatele, tzn. reálně o ně musí např. lhůtu pro podání nabídek prodloužit.

Využije-li zadavatel svého práva a stanoví v zadávací dokumentaci shora popsanou výhradu, musí tedy zároveň tuto skutečnost zohlednit ve vztahu k běhu lhůt pro vysvětlení zadávací dokumentace (§ 98 odst. 1 ZZVZ), pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (§ 98 odst. 3 ZZVZ), pro podání návrhu v soutěži o návrh, jakož i ke stanovené nebo prodlužované lhůtě pro podání nabídek, a to připočtením alespoň dalších 72 hodin.

V praxi to tedy znamená, že by zadavatel měl při aplikaci nově koncipovaného § 242 odst. 5 ZZVZ stanovit lhůtu pro podání nabídek s připočtením 72 hodin, čímž bude zohledněn aspekt zkrácení lhůty pro podání námitek a nedojde tak ke krácení práv dodavatelů. Kupříkladu u nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení zadavatel při stanovení lhůty pro podání nabídek zohledňuje zákonný požadavek na stanovení lhůty v minimální délce 30 dnů a zároveň i kritérium přiměřenosti. Shledá-li zadavatel, že přiměřená lhůta pro podání nabídek by v daném případě měla činit 35 dnů, musí dále k této lhůtě připočíst předmětných 72 hodin, jelikož hodlá uplatnit výhradu dle § 242 odst. 5.

Jestliže zadavatel aplikuje tuto výhradu, musí při svých dalších úkonech v zadávacím řízení nadále dbát na dodržování zásady přiměřenosti. Například, pokud bude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek v návaznosti na změnu zadávacích podmínek, je povinen o její přiměřenosti uvažovat v souvislosti s koncem lhůty pro podání námitek a nikoliv v souvislosti s koncem lhůty pro podání nabídek. Konkrétní příklady, jak postupovat při stanovení lhůty v případě nutnosti jejího prodloužení lze nalézt ve výkladovém stanovisku.

Jak již bylo uvedeno výše, Úřad v rámci zmíněného výkladového stanoviska zdůrazňuje, že výhrada dřívějšího konce lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám nesmí jít k tíži dodavatelů. Zadavatel tak musí vždy fakticky prodloužit zadávací postup o dobu této výhrady. Zároveň Úřad upozorňuje, že zadavatel by měl na tento princip pamatovat i při využívání jiných institutů zákona výslovně nezmíněných v § 242 odst. 5, které přímo souvisejí s koncem lhůty pro podání nabídek (např. při konání prohlídky místa plnění).

Závěrem uvádíme, se zřetelem na přechodná ustanovení novely, že zadavatelé nemohou aplikovat předmětné ustanovení ZZVZ na postupy zahájené ještě před nabytím účinnosti této novely.

 


[1] Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k aplikaci § 242 odst. 5 ZZVZ, dostupné zde.