Liniový zákon, jehož cílem bylo v minulosti zejména urychlení výstavby silnic, dálnic a železnic, se transformoval do zákona o urychlení výstavby strategické infrastruktury. Vztahovat by se tak nově měl i na stavby zásadní pro energetickou bezpečnost, především ty související s jadernou energetikou, a usnadní rovněž těžbu strategických ložisek kritických surovin.

Těžištěm návrhu je především snaha zajistit, aby nejvýznamnější stavby dálniční, železniční a vodní dopravní infrastruktury získaly ze zákona stavební povolení do čtyř let. Novela stanoví, že úřady by nově musely vydat stavební povolení do čtyř let od chvíle, kdy investor předloží všechny podklady, včetně posudku o dopadu stavby na životní prostředí. Čtyřletou lhůtu obsahuje evropská směrnice, kterou novela zavádí do českého práva. Změna by tak měla zajistit rychlejší povolování staveb.

Nová úprava by se měla podle aktuální podoby novely vztahovat na významné dopravní stavby, u nichž budou investiční náklady nejméně 7,5 miliardy korun. Příslušným úřadem bude dle schváleného záměru nově zřízený Dopravní a energetický stavební úřad, jenž by však neměl rozšiřovat úřednický aparát a pouze do něj přejdou již zaměstnaní úředníci z jiných správních orgánů.

Do nové podoby zákona se rovněž ministru dopravy Martinu Kupkovi podařilo prosadit opatření, které má zamezit praxi takzvaných blanketních podání. Jde o praxi, kdy odpůrce stavby podá odvolání, ale neuvede konkrétní důvody a dodá je až později. Letos například upoutal pozornost postup ekologického hnutí Děti Země, které napadlo rozkladem stavební povolení pro úsek dálnice D11 z Trutnova ke státní hranici s Polskem.

Sněmovní návrh by rovněž na základě Kupkova návrhu měl zavést tzv. dílčí územní rozvojový plán. Ten by měl usnadnit přípravu a povolování hlavně vysokorychlostních tratí a dalších důležitých dopravních záměrů. Dílčí rozvojový plán bude možné přijmout jen pro část území nebo pro některé stavby. Pořizovatelem plánu bude ministerstvo dopravy.

Cílem úpravy je, aby nebylo možné obstruovat stavební řízení opakovaným vznášením už vypořádaných připomínek. Rovněž již nebude dle přijatého návrhu nezbytné vést řízení a vydávat samostatná rozhodnutí o povolení dělení či scelování pozemků u dopravních staveb spadajících pod působnost novelizovaného liniového zákona. Katastr nemovitostí by zápis provedl již na základě zhotoveného geometrického plánu.

Strategickými investičními stavbami se rozumí prostory pro výrobu a skladování nezbytné pro energetickou bezpečnost a infrastrukturu o rozloze nejméně 45 hektarů. Vztahovat se tak má výslovně i na zónu Plzeň – Líně, kde měla vzniknout továrna na baterie, takzvaná gigafactory. Koncern Volkswagen sice v oznámil, že rozhodování o výstavbě továrny odložil, avšak legislativní půda pro budoucí možné další využití areálu je tak již nyní připravena.