Nový stavební zákon nabyl své účinnosti již k 1. 1. 2024 pro tzv. vyhrazené stavby (infrastrukturní stavby jako např. dálnice). Pro jiné než vyhrazené stavby nabývá účinnosti od 1. 7. 2024. Od stejného data by rovněž měla nabývat účinnosti celá řada nových prováděcích vyhlášek.  V jakém stádiu se nyní nachází proces jejich přijetí?

Paragrafy nového stavebního zákona má od července provádět celkem sedm nových vyhlášek Ministerstva pro místní rozvoj.  Jedná se o vyhlášku o podrobnostech některých informačních systémů stavební správy, jenž má stanovovat podrobnosti pro činnosti a postupy, které jsou spojeny s informačními systémy veřejné správy ve věcech stavebního řádu, vyhlášku o národním geoportálu územního plánování, jejímž účelem je stanovit rozsah údajů z územně plánovací činnosti, které se vkládají do národního geoportálu územního plánování, vyhlášku o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu sloužící k určení obsahu územně analytických podkladů, obsahu a struktury zadání územně plánovací dokumentace nebo její změny a náležitosti jednotného standardu, vyhlášku o provedení některých ustanovení stavebního zákona se vzorovými formuláři návrhů a žádostí podle nového zákona, vyhlášku o stanovení obecních stavebních úřadů stanovující, které obecní úřady budou vykonávat působnost obecního stavebního úřadu, vyhlášku o dokumentaci staveb  pro stanovení obsahu a rozsahu jednotlivých stavebních dokumentací a vyhlášku o požadavcích na výstavbu, která má stanovit podrobnější požadavky na stavby, a to jak z hlediska jejich umisťování, tak jejich technického provedení i bezbariérovosti.

V minulém článku (Přinese novela vyhlášky ke stavebnímu zákonu zrychlení výstavby?) byla pozornost věnována návrhu vyhlášky o výstavbě. Nynější text se zaměří na novelu vyhlášky o dokumentaci staveb a vyhlášku o podrobnostech některých informačních systémů stavební správy.

Současná podoba návrhu vyhlášky o dokumentaci staveb řeší podrobnosti obsahu projektových dokumentací, pasportu stavby, a stanovení náležitostí stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě. Prováděcí předpis by měl stanovit požadavky na dokumentaci a vedení dokumentace pro povolení stavby, pro rámcová povolení, povolení změny využití území, pro provádění stavby odstranění stavby, pasportu stavby a doplnění dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby o architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení.

Rovněž pak uvádí obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě, způsob jejich vedení a rozsah povinných průzkumů a jejich závěrů.

Návrh obsahuje především ustanovení, která primárně odkazují na jednotlivé přílohy, které obsahují samotné náležitosti jednotlivých dokumentací. Dne 10. dubna došlo k přijetí všech mezirezortních připomínek a návrh byl odeslán k dalšímu projednání do příslušných pracovních komisí.

Návrh vyhlášky o podrobnostech některých informačních systémů stavební správy upravuje zcela novou oblast stavebního práva související se zamýšlenou digitalizací stavebního řízení i celé veřejné zprávy. Zásadní význam pak mají daná ustanovení pro uvedení praxe tzv. Portálu stavebníka, jenž definuje § 268 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona.

Prováděcí předpis má za cíl zejména stanovit podrobnosti provozu a datové rozhraní portálu stavebníka, dále pak způsob a podmínky informování účastníků řízení a dotčených osob při vydávání opatření obecné povahy, uložit, jaké údaje mají být vkládány do evidence stavebních postupů, způsoby zaznamenávání úkonů a vkládání písemností, projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru.

Návrh rovněž řeší, jakými způsoby mají stavební úřady vést evidence elektronických dokumentací, za jakých podmínek mohou z příslušné evidence poskytovat údaje, i po jakou dobu mají tyto údaje uchovávat, stejně jako systém členění staveb a zařízení v informačním systému a přidělování identifikačního čísla stavby.

V současnosti bylo ukončeno připomínkové řízení, přičemž nebyla vznesena ani jedna zásadní připomínka, a čeká se na další projednání v Legislativní radě vlády.

Přestože se červencové datum plánované účinnosti nových vyhlášek kvapem blíží, zdá se však stále ještě reálné, aby plánované termíny byly dodrženy.

Mohlo by vás zajímat