Dnem 22. listopadu 2022 vstoupí v účinnost vyhláška 227/2022 SB., kterou se mění vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.

Tato vyhláška byla vydána Českou národní bankou v souvislosti se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.  V ustanovení § 9 odst. 3 nahrazuje vyhláška první větu následujícím: „ Obchodník s cennými papíry určí cílový trh pro každý investiční nástroj a upřesní typ zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli, včetně cílů týkajících se udržitelnosti), je daný investiční nástroj slučitelný, a zároveň určí typ zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli daný investiční nástroj slučitelný není; takovou neslučitelnost však nemohou založit faktory udržitelnosti podle čl 2 bodu 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088) (dále jen „faktor udržitelnosti“).

Další výraznou změnou doznalo ustanovení § 10 odst. 2, kdy se na konci tohoto odstavce se doplňuje věta: Faktory udržitelnosti investičního nástroje prezentuje obchodník s cennými papíry transparentním způsobem tak, aby poskytly distributorovi investičního nástroje informace, aby mohl řádně zohlednit veškeré cíle zákazníka týkající se udržitelnosti.

Důvodem, proč byla nutnost přijetí nové vyhlášky je zejména změna směrnice Komisí EU v přenesené pravomoci 2021/1269 ze dne 21. dubna 2021, kterou se mění směrnice v přenesené pravomoci 2017/593.

Tato vyhláška je reakcí na změnu transpozičního ustanovení a začleňuje do povinnosti řízení faktory udržitelnosti, přičemž byla potřeba zajistit, aby předmětná vyhláška byla přijata do 21. srpna 2021, tedy do konce transpoziční lhůty.

Mgr. Marek Šindelář - Profilový obrázek
Mgr. Marek Šindelář
advokátní koncipient