Ve Spojených státech amerických spolu s rokem 2023 skončila také autorskoprávní ochrana (copyright) první verze známého myšáka Mickeyho Mouse. Američané tak mohou tuto podobu animované postavy od Disneyho volně použít pro vytváření nových děl. Už na jaře 2024 má začít produkce hororového filmu, jehož antagonistou má být právě Mickey Mouse. Podle české právní úpravy by ale autorskoprávní ochrana stále trvala. Může být takový film distribuován i do České republiky? A je možné, abychom volně užívali postavu Mickeyho Mouse i u nás?

Dne 1. 1. 2024 vypršela ochrana autorského práva podle amerického práva k podobizně Mickeyho Mouse. Přesněji řečeno, vypršela právní ochrana k jeho původní podobě, kterou v roce 1928 Walt Disney vytvořil pro animovaný film Steamboat Willie. Do konce roku 2023 byla první podoba animované postavy chráněna, na základě zákona Sonny Bono Copyright Term Extension Act z roku 1998, který byl v USA také známý jako Mickey Mouse Protection Act. Přijetím tohoto zákona došlo k prodloužení dosavadní ochrany autorského práva v USA.

Uplynutím doby trvání ochrany majetkových práv k dílu se z prvního vyobrazení animované postavy stalo tzv. volné dílo. První podobu Mickey Mouse tak může, alespoň podle amerického práva, kdokoliv volně užívat (např. vytvářet rozmnoženiny díla, rozšiřovat je nebo rozmnoženiny sám vystavovat).

Obecně k právní úpravě

V České republice je ochrana autorského práva upravena zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon („AutZ“). Autorským právem jsou chráněna výlučná práva osobnostní podle § 11 AutZ a výlučná práva majetková podle § 12 a násl. AutZ. Osobnostní práva jsou spjata s osobou autora a až na některé výjimky zanikají s jeho smrtí. Mezi osobnostní práva, která po smrti autora nezanikají a jsou zachována po neomezeně dlouhou dobu po jeho smrti, patří ochrana samotného autorství. Ani po smrti autora si nikdo nesmí osobovat autorství k cizímu dílu.

K prodloužení ochrany majetkových autorských práv po USA přistoupily i Evropská unie, která přijala Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících („Směrnice“). Směrnice stanovila dobu ochrany majetkových práv autora na dobu autorova života a 70 let po jeho smrti.

Díky Směrnici i v České republice došlo k prodloužení trvání ochrany majetkových práv autora. Namísto původních 50 let po smrti autora na současných 70 let po autorově smrti.

Podle § 27 odst. 5 AutZ se doba trvání majetkových práv k audiovizuálnímu dílu (tedy i k animovanému filmu Steamboat Willie) počítá od smrti posledního přeživšího z osob režiséra, autora scénáře, autora dialogů a skladatele hudby zvlášť vytvořené pro užití v audiovizuálním díle. Skladatel hudby, Wilfred Jackson, žil do roku 1988 a doba trvání ochrany by tak podle českého práva trvala až do roku 2059 (70 let po smrti posledního žijícího spoluautora).

Z výše uvedeného vyplývá, že i přes vypršení ochrany autorského práva v USA, by v České republice stále autorskoprávní ochrana první podobě animované postavy náležela. Pokud by tomu tak skutečně bylo, mohlo by docházet k absurdním situacím. Filmové studio v USA natočí film, ve kterém bude mít jedna z postav podobou původního Mickey Mouse, které již podle amerického práva ochrana nenáleží. Při distribuci na území České republiky by pak společnosti byla uložena pokuta za spáchání přestupku podle § 105b AutZ, protože podle české právní úpravy stále trvá ochrana majetkových práv.

Na takové situace proto reaguje Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl („Bernská úmluva“), kterou ratifikovaly téměř všechny státy světa, včetně České republiky a Spojených států amerických. Bernská úmluva v čl. 7 odst. 8 stanoví:

Doba ochrany se řídí v každém případě zákonem státu, kde se uplatňuje nárok na ochranu; pokud však zákon takového státu nestanoví jinak, nepřesáhne dobu stanovenou ve státě původu díla.“

AutZ nestanoví žádnou speciální dobu ochrany pro zahraniční díla, a proto ochrana autorského práva k podobě Mickeyho Mouse z filmu Steamboat Willie skončila i v České republice koncem roku 2023. Tato podoba je proto ve smyslu § 28 AutZ volným dílem:

Dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv, může každý bez dalšího volně užít.“

Závěr

Ochrana majetkových práv k postavě populární animované postavy Mickeho Mouse by podle českého práva vypršela až za více než 30 let. Do té doby by na dílo Walta Disneyho dopadala ochrana podle AutZ. Nedávalo by ale smysl, aby majetková práva chránila Česká republika, když v zemi původů díla již taková ochrana zanikla. Podle Bernské úmluvy nemá doba ochrany autorských práv přesáhnout dobu stanovenou právním řádem státu, ze kterého dílo pochází. I v České republice se proto od začátku roku 2024 jedná o volné dílo a každý s ním může volně nakládat.