V souvislosti se zvýšeným výskytem hraboše polního povolil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) dne 5. srpna 2019 plošnou aplikaci (tzv. rozhozem) výrazně toxického rodenticidu STUTOX II na území řady okresů po celé České republice.  

Ministerstvo životního prostředí dne 12. srpna 2019 povolení pozastavilo. Důvodem byla obava z negativních dopadů na životní prostředí, resp. z rizika otrav necílových organismů. STUTOX II je tedy možné aplikovat pouze do děr. Takový postup je však dle zemědělců trvale neudržitelný, neboť v zemědělství tolik lidí nepracuje.
Český svaz ochránců přírody je přesvědčen, že plošné trávení hrabošů by přineslo více škody než užitku. Přemnožení je podle nich tak rozsáhlé, že si s ním příroda musí poradit sama. „Je to kontraproduktivní i z hlediska samotných zemědělců. Plošný zásah sice hraboše vybije, ale odnesou to také predátoři, kteří v následujících letech budou chybět a přemnožování hrabošů se bude opakovat,“ říká ornitolog David Čip.

Aplikovat STUTOX rozhozem je možný i nadále jen ve výjimečných případech. Je k tomu potřeba získat individuální povolení, o jehož vydání rozhoduje místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, který žádost posuzuje z hlediska rizik pro životní prostředí na konkrétním stanovišti. 

Osoby, jež nerespektují zákaz plošné aplikace STUTOXU II, se dopouštějí více různých přestupků:
•    podle zákona o životním prostředí č. 17/1992 Sb. se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že při své činnosti porušením právních předpisů způsobí ekologickou újmu. Za tento přestupek hrozí pokuta ve výši až 1.000.000,- Kč;
•    podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. se fyzická či právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že usmrtí zvíře, aniž by byl naplněn důvod uvedený v tomto zákoně. Výše pokuty v tomto případě dosahuje částky až 500.000,- Kč;
•    podle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nesplní či poruší povinnost při obhospodařování pozemků dbát, aby nebyla zvěř zraňována nebo usmrcována. Zde hrozí pokuta do výše 10.000,- Kč. 

V případě, že dojde k usmrcení zvířete, např. psa, jenž pozřel jed při venčení, odpovídá taková osoba také za škodu podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu a není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. V případě zdravotních potíží se hradí účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete.

JUDr. Renata Tomanová

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“