Novela týkající se elektronizace postupů orgánů veřejné moci sice už oficiálně platí od února loňského roku, nicméně od 1. ledna 2023 nabyly účinnosti některé její podstatné změny. Každý subjekt s vlastním IČO už se státem bude povinně komunikovat skrze datovou schránku. Nově je možné posílat i datové zprávy do objemu 1 GB.

Od 1. ledna 2023 došlo k rozšíření okruhu uživatelů datových schránek. Novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavedla automatické zřizování datových schránek jak pro každou podnikající fyzickou osobu, tak každou právnickou osobu (i nepodnikající). Jinými slovy pro každého, kdo je zapsán v registru ekonomických subjektů a má vlastní IČO. Jedná se tak zejména o živnostníky a o právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, např. společenství vlastníků jednotek, spolky, družstva, církve nebo svěřenské fondy.

Tato novela měla současně zavést datové schránky automaticky pro každou svéprávnou fyzickou osobu, která by pro komunikaci se státem použila kvalifikovaný prostředek pro elektronickou komunikaci (tj. prostředek v systému národního bodu NIA, kterým je například zcela běžně využívaná bankovní identita). Tuto novinku zákonodárci nakonec přehodnotili a automatické zřizování datových schránek pro nepodnikající obyvatele zavedeno novelou nebylo. Těmto nepodnikajícím fyzickým osobám, tak bude nadále vytvoření datové schránky nabízeno pouze jako možnost, nikoli jako povinnost stanovená zákonem.

Hlavním účelem rozšíření skupiny uživatelů datových schránek je zavedení nejen možnosti, ale především povinnosti pro osoby s aktivní datovou schránkou komunikovat jejím prostřednictvím se státními orgány. Jakákoliv komunikace ze strany státních orgánů bude probíhat právě skrze datovou schránku. Zde primárně upozorňujeme na již účinnou fikci doručení prostřednictvím datové schránky, která se aplikuje buď po přihlášení do datové schránky, nebo po uplynutí 10 dnů ode dne dodání zprávy do datové schránky, a to i v případě soukromoprávní komunikace. Nicméně i v této oblasti si dovolujeme upozornit na drobnou, ale poměrně zásadní změnu. Pokud má lhůta 10 dnů uplynout v sobotu, neděli nebo v den státního svátku, nastává fikce doručení až nejbližší pracovní den.[1]  

Závěrem pak upozorňujeme na zcela jistě pozitivní změnu, kdy od 1. ledna 2023 je umožněno přijímat i odesílat tzv. Velkoobjemové datové zprávy, jejichž velikost nesmí překročit limit 1 GB a to opět jak pro soukromoprávní, tak pro veřejnoprávní komunikaci. Dále pak jako přílohu datové zprávy bude možné vkládat i zkomprimované soubory ve formátu ZIP nebo ASiC.

 

[1] Viz Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2022, č.j. 4 Afs 264/2018-85