Ústavní soud nálezem č. Pl. ÚS 24/21 ze dne 2. 11. 2021 zamítl návrh na zrušení ustanovení § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Podle tohoto ustanovení má Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) povinnost zastavit správní řízení o přezkoumání postupu zadavatele v případě, že v dané věci došlo k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. ÚOHS v takových případech zastavuje řízení z toho důvodu, že po uzavření smlouvy již nemůže reálně zasáhnout do zadávacího řízení a případné pochybení zadavatele tedy nelze ošetřit nápravným opatřením

Návrh na zrušení ustanovení § 257 písm. j) ZZVZ podala společnost Kapsch Telematic Services spol. s r. o., podle které zastavení řízení před ÚOHS v případě uzavření smlouvy odnímá ochranu základních práv uchazečů o veřejnou zakázku, konkrétně právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace. ÚOHS totiž zkoumá v řízení o přezkumu postupu zadavatele mimo jiné i to, zda zadavatelé v zadávacím řízení neporušili práva uchazečů. Pokud však dojde k zastavení řízení podle § 257 písm. j) ZZVZ, účastníci se již nemohou domáhat ochrany svých práv u nezávislého a nestranného soudu nebo u jiného orgánu (v tomto případě u ÚOHS). Účastník se následně nemůže obrátit ani na soud, aby tento zákonnost rozhodnutí ÚOHS přezkoumal.

Ústavní soud při posuzování návrhu na zrušení § 257 písm. j) ZZVZ dospěl k závěru, že povinnost ÚOHS představuje zjevné omezení práva účastníků řízení na soudní a jinou právní ochranu stanoveného v čl. 36 Listiny základních práv a svobod zahrnující právo na rozhodnutí ve věci samé, neboť ÚOHS nemá v případě rozhodnutí o zastavení řízení možnost postup zadavatele v zadávacím řízení věcně zhodnotit. Zastaví-li ÚOHS řízení o přezkumu postupu zadavatele v případě, kdy je uzavřena smlouva, následný soudní přezkum rozhodnutí ÚOHS je ze strany správních soudů omezen pouze na otázku zákonnosti zastavení řízení; souladem postupu zadavatele se ZZVZ se tedy ani správní soudy věcně zabývat nemohou.

Ne každé omezení základních práv je však protiústavní – ústavní soud je povinen uvážit, zda takové omezení sleduje legitimní cíl. Účelem řízení o přezkumu postupu zadavatele v zadávacím řízení (tj. ještě před uzavřením smlouvy na předmět veřejné zakázky) je zjednání nápravy v době, kdy lze ještě pochybení zadavatele napravit, tj. před uzavřením smlouvy. Z tohoto důvodu je zřejmé, že uzavřením smlouvy se přezkumné řízení v této fázi stává bezpředmětným. Institut zastavení řízení má zajistit, aby řízení u ÚOHS a případně u správních soudů neprobíhalo poté, co již není možné naplnit jeho smysl. Jinými slovy, omezení práva na soudní a jinou právní ochranu směřuje k zajištění účinnosti rozhodnutí ve fázi před uzavřením smlouvy na předmět veřejné zakázky, a podle ústavního soudu takový cíl legitimní je.

Ústavní soud dále došel k závěru, že právo účastníků řízení o přezkoumání postupu zadavatele není omezeno absolutně. ZZVZ totiž obsahuje několik institutů, jež mají zajistit, aby bylo rozhodnutí ve věci samé vydáno. Zejména jde o úpravu tzv. blokační lhůty, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu na předmět veřejné zakázky, na niž může ÚOHS dále navázat vydáním předběžného opatření zakazujícího zadavateli uzavřít smlouvu, a to i bez návrhu. Uzavře-li zadavatel smlouvu v běžící blokační lhůtě či v rozporu s předběžným opatřením, je ÚOHS zásadně povinen uložit zadavateli zákaz plnění smlouvy v souladu s § 264 odst. 1 ZZVZ.

Ústavní soud po zvážení všech uvedených okolností dospěl závěru, že napadený § 257 písm. j) ZZVZ je v souladu s ústavním pořádkem, neboť zákonná povinnost ÚOHS zastavit přezkumné řízení v případě, že je uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, je obecně přiměřená vůči sledovanému legitimnímu cíli. Návrh společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. na zrušení § 257 písm. j) ZZVZ proto ústavní soud zamítl.

Mohlo by vás zajímat