Dne 4. 2. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 39/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Přijetím tohoto zákona došlo, i přes prvotní negativní postoj vlády, k dočasnému zvýšení limitu pro uplatnění darů jako odčitatelné položky ze základu daně z příjmů fyzických a právnických osob. Cílem této novely je navýšení motivace dárců v době krize spojené s onemocněním Covid-19. Podotýkáme, že zvýšení limitu pro uplatnění darů není podmíněno účelovostí poskytnutého daru výhradně na boj s onemocněním Covid-19, nicméně nadále platí, že dar musí být poskytnut na účely a osobám uvedeným v § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů.

Fyzickým osobám bude umožněno odečíst hodnotu darů až do výše 30 % základu daně, a to pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021. Původní výše činila 15 % základu daně.

U právnických osob výše odečitatelné hodnoty darů činí dočasně také 30 % ze základu daně, a to pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022. Původní výše činila 10 % ze základu daně.

Nadále platí, že fyzická osoba může od základu daně odečíst dar, pokud přesáhne v úhrnu 2 % základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč ve zdaňovacím období. Právnická osoba pak může odečíst dar, pokud jeho hodnota činí alespoň 2.000,- Kč.

Podmínkou snížení základu daně zůstává, že příjemcem daru musí být obec, kraj, organizační složka státu, právnická osoba se sídlem na území České republiky, nebo právnická osoba, která je pořadatelem veřejných sbírek podle zvláštního zákona.  Dar musí být určen na zákonem vyjmenované účely, např. na vzdělání, kulturu, školství, tělovýchovu či sport.

Upozorňujeme také, že poplatník, který podal přiznání k dani z příjmů právnických osob přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 39/2021 Sb., může snížit základ daně za zdaňovací období, které skončilo v období od 1. 3. 2020 do dne nabytí účinnosti zákona č. 39/2021 Sb., a to podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 39/2021 Sb., v dodatečném daňovém přiznání, které je oprávněn podat nejpozději do 31. 3. 2021.

V současné chvíli nelze předjímat, zda toto navýšení přetrvá i do dalších zdaňovacích období.

Mohlo by vás zajímat