Mgr. Václav Kučera publikoval v časopise EPRAVO článek s názvem: Trestní stíhání právnické osoby bez současného stíhání konkrétní fyzické osoby.

"V praxi jsem se v poslední době setkal s otázkou, zda je možné, resp. právně přípustné a obhajitelné, aby policejní orgán vedl trestní stíhání proti právnické osobě, aniž by zároveň došlo k obvinění fyzické osoby, jež svým jednáním spáchala v zájmu právnické osoby či v rámci její činnosti trestný čin? Podotýkám, že si jsem vědom ust. § 8 odst. 3 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „zákon o TOPO“), které stanoví, že trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala protiprávním způsobem. O takový případ zde však nejde. Nyní mám na mysli situaci, kdy dojde ze strany policejního orgánu k vydání usnesení o zahájení trestního stíhání právnické osoby, neboť její jediný jednatel, a tedy konkrétní a policejnímu orgánu známá fyzická osoba, se dle tvrzení policejního orgánu dopustil jménem této společnosti trestné činnosti, avšak trestní stíhání jednatele policejní orgán nezahájil a ani nezahájí. Obviněna zůstává pouze společnost. Má takovýto postup policejního orgánu oporu v předpisech trestního práva?"

Celý článek si můžete přečíst níže. 

Ke stažení

Trestní stíhání právnické osoby bez současného stíhání konkrétní fyzické osoby 102 kB