Zaměstnavatelé mají povinnost zajistit testy a nejpozději 29. 11. 2021 zajistit otestování všech svých zaměstnanců na nákazu COVID-19. Za zaměstnance se pro účely testování považují i OSVČ a přidělení pracovníci agentury práce, případně i veškeré další osoby vykonávající práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele.

Zaměstnancem se pro účely testování rozumí také:

 • státní zaměstnanec;
 • příslušník bezpečnostního sboru;
 • voják z povolání;
 • soudce;
 • státní zástupce,
 • osoba připravující se na výkon povolání nebo vykonávající praxi a
 •  dobrovolník,

Za zaměstnavatele jsou pro účely testování považován také:

 • zaměstnavatel uvedený v § 303 odst. 1 zákoníku práce, jiná organizační složka státu a územní samosprávný celek;
 •  služební úřad v případě státních zaměstnanců;
 • bezpečnostní sbor v případě příslušníků bezpečnostních sborů a
 • Armáda České republiky, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž nebo Ministerstvo obrany v případě vojáků z povolání.

Zaměstnavatel má povinnost vést evidenci o provedených testech svých zaměstnanců.

Testování každého zaměstnance se musí opakovat nejpozději každých 7 dnů.

Nemusí se však testovat ti zaměstnanci, kteří vykonávají práci z domu (home-office), nebo kteří se na pracovišti nesetkávají se třetími osobami s výjimkou osob ve společné domácnosti. Dále se nemusí testovat ti, kdo již nákazu COVID-19 prodělali a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů a zároveň uplynula doba izolace, a dále ti, kdo mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů a osoby, které podstoupily v posledních 7 dnech PCR test na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem.

Testy musí zaměstnavatel opatřit na vlastní náklady sám. Zpětně mu bude na základě žádosti vždy za uplynulý měsíc proplacen příspěvek 60 Kč za jeden test na jednoho zaměstnance, v maximální výši 240 Kč (tj. 4 testy za měsíc).O příspěvek zaměstnavatel žádá zdravotní pojišťovnu zaměstnance (postup  žádosti si upravují jednotlivé zdravotní pojišťovny, informace je třeba hledat u nich).

Vyjde-li zaměstnanci pozitivní test, musí neprodleně upozornit zaměstnavatele a opustit pracoviště do místa svého bydliště. Dále musí o výsledku testu uvědomit poskytovatele pracovnělékařských služeb, pokud tak zaměstnavatel stanovil, nebo svého praktického lékaře.

Zaměstnanec, který odmítne test podstoupit, musí nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2, nebo jejím ekvivalentem. Dále musí dodržovat od ostatních odstup alespoň 1,5 metru a stravovat se odděleně od ostatních osob. Zaměstnavatel má povinnost ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany zdraví (hygienická stanice), že zaměstnanec odmítl postoupit test na přítomnost COVID-19. . Zaměstnanci může být udělena pokuta podle pandemického zákona. Tento právní názor se však může v budoucnu změnit, zejména kvůli budoucím soudním rozhodnutím.

Doporučený postup k provedení testování zaměstnanců:

 1. Nejprve je třeba se informovat o povolených testech (seznam dostupný zde).
 2. Test je poté možné pořídit v rámci standardní distribuční sítě (v lékárnách, či přímo od distributora). Fakturu je třeba uschovat s ohledem na případnou kontrolu ze strany zdravotní pojišťovny.
 3. Není vyloučeno testování zaměstnanců v domácím prostředí. Vždy je však nutné dodržet níže uvedený postup vč. zaznamenání výsledku testu.
 4. Netestují se zaměstnanci, kteří:
  • onemocnění COVID-19 prodělali a bylo jim laboratorně potvrzeno, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní a zároveň uplynula doba izolace;
 • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů.
 • negativním PCR testem mladším 7 dní
 • během výkonu práce se nesetkávají s žádnými dalšími osobami
 1. Zaměstnavatel seznámí s příbalovou informací a návodem k použití testů všechny zaměstnance, kteří je budou používat.
 2. Na pracovišti vyčlení zaměstnavatel vhodný prostor k testování (místnost, která se nepoužívá nebo místnost, kde nedochází ke koncentraci zaměstnanců). Pověřené zaměstnance, kteří budou na testování spolupracovat, vybaví ochrannými pomůckami (respirátor FFP2, ochranné brýle a ochranné rukavice). V případě, že je prováděn v domácím prostředí, provede jej zaměstnanec před odchodem do zaměstnání.
 3. Informaci o provedení a výsledku testu zaměstnance (vč. jeho čísla pojištěnce) zaznamená pověřený zaměstnanec do přehledu o provedených testech (vzor ke stažení zde). Provádí-li test zaměstnanec v domácím prostředí, informuje zaměstnavatele o výsledku.
 4. V případě negativního výsledku zaměstnanec pokračuje v práci a dodržuje aktuální ochranná opatření. V případě pozitivního výsledku je zaměstnanec povinen:
  • sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli;
  • nevstupovat na pracoviště nebo jej bezodkladně opustit do místa svého bydliště;
  • bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo svého praktického lékaře, eventuálně místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví;
  • izolovat se do té doby, dokud mu není lékařem nebo hygienickou stanicí určen další postup, zejména absolvování konfirmačního testu;
  • podrobit se konfirmačnímu testu.
 5. S použitými testy naloží zaměstnavatel/zaměstnanec dle metodického sdělení Odboru odpadů MŽP (dostupné zde).
 6. Jednou měsíčně vykáže zaměstnavatel vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců počty provedených testů. Pojišťovny zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč/měsíc/testovaného.

Mohlo by vás zajímat