Zaměstnavatelé mají povinnost zajistit testy a nejpozději 29. 11. 2021 zajistit otestování všech svých zaměstnanců na nákazu COVID-19. Za zaměstnance se pro účely testování považují i OSVČ a přidělení pracovníci agentury práce, případně i veškeré další osoby vykonávající práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele.

Zaměstnancem se pro účely testování rozumí také:

 • státní zaměstnanec;
 • příslušník bezpečnostního sboru;
 • voják z povolání;
 • soudce;
 • státní zástupce,
 • osoba připravující se na výkon povolání nebo vykonávající praxi a
 •  dobrovolník,

Za zaměstnavatele jsou pro účely testování považován také:

 • zaměstnavatel uvedený v § 303 odst. 1 zákoníku práce, jiná organizační složka státu a územní samosprávný celek;
 •  služební úřad v případě státních zaměstnanců;
 • bezpečnostní sbor v případě příslušníků bezpečnostních sborů a
 • Armáda České republiky, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž nebo Ministerstvo obrany v případě vojáků z povolání.

Zaměstnavatel má povinnost vést evidenci o provedených testech svých zaměstnanců.

Testování každého zaměstnance se musí opakovat nejpozději každých 7 dnů.

Nemusí se však testovat ti zaměstnanci, kteří vykonávají práci z domu (home-office), nebo kteří se na pracovišti nesetkávají se třetími osobami s výjimkou osob ve společné domácnosti. Dále se nemusí testovat ti, kteří měli v posledních 30 dnech pozitivní RT-PCR test, a zároveň uplynula doba izolace, a dále ti, kteří podstoupili v posledních 72 hodinách RT-PCR test na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem.

Testy musí zaměstnavatel opatřit na vlastní náklady sám. Zpětně mu bude na základě žádosti vždy za uplynulý měsíc proplacen příspěvek 60 Kč za jeden test na jednoho zaměstnance. O příspěvek zaměstnavatel žádá prostřednictvím portálu samotesty-covid.cz. Žadatel ve své žádosti uvede zejména:

 • jméno a příjmení testovaného zaměstnance/pojištěnce;
 • příslušnost k zdravotní pojišťovně;
 • číslo pojištěnce, případně datum narození;
 • datum provedení testu;
 • pozitivní/negativní výsledek každého testu;
 • číslo bankovního účtu pro vyplácení příspěvku (bankovní účet bude totožný s tím, z něhož žadatel hradí pojistné na zdravotní pojištění).

Dále žadatel musí doložit účetní/daňový doklad vystavený v období od 1. 1. 2021 za nakoupené testy. V případě, že žadatel nakoupil testovací sady v zahraničí, v rámci doložení účetního/daňového dokladu přepočítá nákup testů dle platného kurzu střed ČNB v den nákupu.

Vyjde-li zaměstnanci pozitivní test, musí neprodleně upozornit zaměstnavatele a opustit pracoviště do místa svého bydliště. Dále musí o výsledku testu uvědomit poskytovatele pracovnělékařských služeb, pokud tak zaměstnavatel stanovil, nebo svého praktického lékaře.

Zaměstnanec, který odmítne test podstoupit, musí nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2, nebo jejím ekvivalentem. Dále musí dodržovat od ostatních odstup alespoň 1,5 metru a stravovat se odděleně od ostatních osob. Zaměstnavatel má povinnost ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany zdraví (hygienická stanice), že zaměstnanec odmítl postoupit test na přítomnost COVID-19. Zaměstnanci může být udělena pokuta podle pandemického zákona. Tento právní názor se však může v budoucnu změnit, zejména kvůli budoucím soudním rozhodnutím.

S účinností od 20. 12. 2021 je zaměstnavatel povinen vystavit pro pozitivně testovaného zaměstnance písemné potvrzení o pozitivním výsledku testu na formuláři. Toto potvrzení musí obsahovat následující údaje: datum provedení testu s pozitivním výsledkem, název nebo jméno zaměstnavatele, identifikační číslo osoby, jméno kontaktní osoby zaměstnavatele a její telefonní číslo, jméno a příjmení testovaného zaměstnance, jeho datum narození a číslo pojištěnce a podpis a razítko zaměstnavatele.

Doporučený postup k provedení testování zaměstnanců:

 1. Nejprve je třeba se informovat o povolených testech (seznam dostupný zde).
 2. Test je poté možné pořídit v rámci standardní distribuční sítě (v lékárnách, či přímo od distributora). Fakturu je třeba uschovat s ohledem na případnou kontrolu ze strany zdravotní pojišťovny.
 3. Není vyloučeno testování zaměstnanců v domácím prostředí. Vždy je však nutné dodržet níže uvedený postup vč. zaznamenání výsledku testu.
 4. Testování se netýká:
  • zaměstnanců s negativním RT-PCR testem mladším 72 hodin či rychlým antigenním testem mladším 24 hodin, který provedl zdravotnický pracovník;
  • zaměstnanců, kteří podstupují preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož jsou zaměstnanci, nebo u jiné právnické osoby, u níž jsou orgánem nebo členem orgánu (nutno doložit písemným potvrzením zaměstnavatele);
  • zaměstnanců, kteří podstupují preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož jsou zaměstnanci, nebo u jiné právnické osoby, u níž jsou orgánem nebo členem orgánu (nutno doložit písemným potvrzením zaměstnavatele);
  • zaměstnanců, kteří se během výkonu práce nesetkávají se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s tímto zaměstnancem ve stejné domácnosti.
 5. Zaměstnavatel seznámí s příbalovou informací a návodem k použití testů všechny zaměstnance, kteří je budou používat.
 6. Na pracovišti vyčlení zaměstnavatel vhodný prostor k testování (místnost, která se nepoužívá nebo místnost, kde nedochází ke koncentraci zaměstnanců). Pověřené zaměstnance, kteří budou na testování spolupracovat, vybaví ochrannými pomůckami (respirátor FFP2, ochranné brýle a ochranné rukavice). V případě, že je prováděn v domácím prostředí, provede jej zaměstnanec před odchodem do zaměstnání.
 7. Informaci o provedení a výsledku testu zaměstnance (vč. jeho čísla pojištěnce) zaznamená pověřený zaměstnanec do přehledu o provedených testech (vzor ke stažení zde). Provádí-li test zaměstnanec v domácím prostředí, informuje zaměstnavatele o výsledku.
 8. V případě negativního výsledku zaměstnanec pokračuje v práci a dodržuje aktuální ochranná opatření. V případě pozitivního výsledku je zaměstnanec povinen:
  • sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli;
  • nevstupovat na pracoviště nebo jej bezodkladně opustit do místa svého bydliště;
  • bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo svého praktického lékaře, eventuálně místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví;
  • izolovat se do té doby, dokud mu není lékařem nebo hygienickou stanicí určen další postup, zejména absolvování konfirmačního testu;
  • podrobit se konfirmačnímu testu.
 9. S použitými testy naloží zaměstnavatel/zaměstnanec dle metodického sdělení Odboru odpadů MŽP (dostupné zde).
 10. Zaměstnavatel požádá o proplacení provedených testů prostřednictvím portálu samotesty-covid.cz. Výše příspěvku činí 60 Kč včetně DPH na 1 antigenní test.