Tvrdíte, že posuzování a výběr dodavatelů nemá být obsahem politického rozhodování?

Nikoliv. Tvrdíme, že zásadním problémem posuzování rizikovosti dodavatelů 5G sítí je současné prolínání politického a právního rozhodování.  Právní posouzení musí mít předem daná, zákonem stanovená pravidla, včetně možnosti postiženého dodavatele seznámit se s důvody svého vyloučení, vyjádřit se k nim a požádat o soudní přezkum. Politické rozhodnutí je součástí svrchovanosti každého státu a jeho práva rozhodnout samostatně o tom, kdo bude či nebude 5G sítě budovat.  Současné prolínání obou typů rozhodování v neujasněných právních mantinelech způsobuje problémy všem, kteří mají zájem na bezproblémovém budování 5G sítí v České republice. Oba typy rozhodování jsou však zcela legitimní.

Studii zaplatila Huawei. Není tedy objektivní.

Ano, studii zaplatila společnost Huawei. Příprava studie si vyžádala značné množství odborné práce, která byla zaplacena. To ale neznamená, že by její závěry nebyly objektivní. Pokud bychom si za nimi nemohli stát, poškodili bychom vlastní pověst. Jsme však připraveni studii dále rozvádět a rozšiřovat o nové poznatky. Pokud uznáme cizí kritiku za správnou, studie se v tomto rozsahu může také změnit.

Otázky, kterými se primárně studie zabývá, jsou tendenční.

Otázky, kterými se studie primárně zabývá, samozřejmě reflektují, kdo je jejím objednatelem. Studie se zaměřila zejména na problematiku posuzování dodavatelů 5G sítí a otázky s tím spojené. Ve spojení se zaváděním 5G sítí se však samo o sobě jedná o velmi významnou problematiku. Nad to se studie zabývá i dalšími otázkami. Závěry studie však tendenční nejsou. 

Studie říká, že stát nemá co mluvit do posuzování rizikovosti 5G technologií.

Naopak. Tvrdíme, že rizikovost dodavatelů dokáží nejlépe posoudit sami operátoři, kteří k tomu disponují účinnými nástroji. Navíc jsou za zavádění bezpečnostních opatření odpovědní a jsou to oni, kteří 5G sítě budují. Proto by to měli být primárně oni, kdo bude posuzovat spolehlivost vlastních dodavatelů. Současně však zdůrazňujeme, že budování 5G sítí je úzce spojeno s bezpečností státu a jeho občany. Proto je zcela legitimní, pokud si stát zachová právo rozhodnout, že operátorem zvolený dodavatel nebude z důvodů čistě politických vybrán.

Nelze oddělit politiku od práva, jak doporučujete.

Naopak, je to zcela nezbytné. Zatímco právní posouzení musí mít svá předem jasná pravidla, která jsou přezkoumatelná stanovenými orgány, včetně přezkumu soudního, politické posouzení se těmito pravidly řídit nemusí.

Podle studie má být rizikovost dodavatele posuzována pouze z technického hlediska.

Tvrdíme, že technické hledisko by mělo být primárníVzhledem ke strategické povaze 5G sítí je však zcela v pořádku, pokud budou vzata v úvahu i kritéria netechnická, veskrze politická. Z našeho pohledu je však důležité, aby tato kritéria (např. legislativa třetí země) nebyla aplikována paušálně, ale vždy konkrétně vůči konkrétnímu dodavateli konkrétního zboží a v konkrétní situaci.

Studie by měla jít více do hloubky. 

Ano, to by měla. Problematika, kterou se ve studii zabýváme, by si to jistě zasloužila. Každá z kapitol by zasloužila vlastní monografii. Naším cílem však bylo v tuto chvíli identifikovat a popsat hlavní otázky spojené s budováním 5G sítí v jednom dokumentu tak, aby jeho obsah a rozsah umožňoval, aby si jej přečetl co nejširší okruh osob. Naší ambicí proto nebylo vytvořit akademickou práci s minimálním dosahem. 

Studii však plánujeme dále rozšiřovat.

Každá kapitola bude s postupem času rozšiřována a dle potřeb přibydou i další kapitoly. Zveřejňovat také budeme kritiku a oponenturu naší práce, jako děláme dnes zde na našem blogu.

Nesouhlasím se závěry studie.

To je dobře. Od počátku zdůrazňujeme, že naše závěry nejsou dogma. Studie je živým textem a má iniciovat co nejširší diskuzi, která může její závěry doplnit či posunout. Oceníme jakoukoli zpětnou vazbu, oponenturu i kritiku. A to zejména od osob, jejichž připomínky mohou rozšířit praktickou rovinu studie. Takovými jsou zejména operátoři, kteří mohou prezentovat svůj pohled na otázku, kdo a jak by měl posuzovat rizikovost dodavatele 5G a jak lze riziko spojované s určitým dodavatelem minimalizovat. 

 

Je trapné argumentovat tím, že Huawei je česká společnost, když je jasné, že je kontrolovaná z ČLR.

ČLR je totalitní stát, který nerespektuje pravidla. Proč argumentujete tím, že země původu není významná?

EU Toolbox hovoří o „klíčových aktivech“, u kterých mají být zavedena určitá omezení pro některé dodavatele. Co jsou tato „klíčová aktiva“?

Ve studii se nezabýváte tím, jak konkrétně by měla být rizikovost dodavatele posuzována.

Říkáte, že bezpečnost by měli zajistit operátoři. Ale těm jde o obchodní zájmy a ne o bezpečnost státu. Mohou tak upřednostnit levnější technologie na úkor bezpečnosti. Bylo by lepší si za větší bezpečnost připlatit.

Má podle vás do rozvoje 5G zasahovat stát?

Pokud budou posuzovat rizikovost operátoři, nedojde tím k vyšachování státu? Bylo by to vůbec v souladu s EU Toolboxem?

Je operátor schopen posoudit všechna rizika spojená s dodávanými 5G technologií?

Nesouhlasíte s formou varování. Nazvali jste jej Varování bez Varování. Uvádíte, že osoba má mít se k němu vyjádřit. Ale jeho smyslem je varovat jiné o riziku. Proč by se měla varovat dotčená osoba?

Říkáte, že Varování není odůvodněné. Přitom ale jednoznačně odkazuje na legislativu ČLR. Proč to pro vás není dostatečné odůvodnění?

Proč dáváte takový význam certifikaci, když nebere v úvahu i netechnická kritéria?

Co by se nyní mělo učinit?

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Ke stažení

příloha: Studie právních aspektů budování a provozu 5G sítí v ČR 1,953 kB