K 1. 1. 2024 dochází ke změnám limitů sloužícím k určení nadlimitní veřejné zakázky. Národní limity pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby (2 000 000 Kč) a stavební práce (6 000 000 Kč) zůstávají nadále beze změny dle aktuální zákonné úpravy.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje navazující novelizaci nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „nařízení vlády“). Tento návrh novelizace nařízení vlády má tedy za cíl zajištění souladu právního řádu ČR s evropskými předpisy, které stanoví výši finančních limitů, částek pro zadávání veřejných zakázek a jejich vyjádření v českých korunách. Tyto finanční limity a částky jsou přepočítávány každé dva roky. Výpočet[1] provádí Evropská komise a zároveň určuje výši limitů v národních měnách členských států, jejichž měnou není euro.

Ve srovnání s aktuální úpravou dojde tak v letech 2024 a 2025 ke snížení finančních limitů. Výsledkem je, že některé veřejné zakázky, které jsme v roce 2023 (s ohledem na jejich předpokládanou hodnotu) považovali za podlimitní, mohou být v následujících dvou letech považovány již za nadlimitní. S ohledem na větší administrativní náročnost zadávání nadlimitních veřejných zakázek lze předpokládat, že tato změna většinu zadavatelů nepotěší. To samé lze očekávat i u některých dodavatelů, jejichž účast v zadávacím řízení, v rámci kterého je zadávána nadlimitní veřejná zakázka, je finančně a časově náročnější. Útěchou není ani skutečnost, že na evropské úrovni došlo ve skutečnosti ke zvýšení těchto finančních limitů. Avšak současná síla české koruny zapříčinila faktické snížení limitů, v důsledku čehož dochází k avizovanému zpřísnění právní úpravy.

Níže v tabulce uvádíme přehled změn finančních limitů[2]:

2022 - 20232024 - 2025Popis
3 653 0003 494 000dodávky a služby u veřejného zadavatele na celostátní úrovni (směrnicemi označované za ústřední orgány státní správy)
5 610 0005 401 000dodávky a služby u veřejného zadavatele na nižší úrovni (územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace a další osoby)
140 448 000135 348 000stavební práce, koncese
11 247 00010 826 000dodávky a služby u sektoru a obrany nebo bezpečnosti
2 087 0001 955 000vyčlenění části u dodávek a služeb
26 096 00024 440 000vyčlenění části u stavebních prací
19 572 00018 330 000zvláštní služby[1] u klasických
26 096 00024 440 000zvláštní služby[1] u sektoru

Článek vyšel také na portálu Právní prostor, přečíst si ho můžete zde: Snížení limitů pro určení nadlimitní veřejné zakázky | Právní prostor (pravniprostor.cz)


[1] Výpočet je prováděn na základě Dohody o vládních zakázkách, jejíž stranou je EU (dále „Dohoda“). Dohoda se vztahuje jen na veřejné zakázky od určité finanční výše. V Dohodě jsou tyto výše vyjádřeny ve zvláštních právech čerpání, což je měnová a účetní jednotka užívaná v rámci Mezinárodního měnového fondu. Evropskou komisí je tak každé dva roky kalkulován aktuální ekvivalent limitů vyplývajících z Dohody.
[2] Částky jsou uváděny v Kč bez DPH
[3] Tzv. sociální a jiné zvláštní služby dle přílohy č. 4 ZZVZ
[4] Dtto