Vztahy mezi rodiči mohou být po rozpadu jejich vztahu natolik vypjaté, že jim mohou činit problémy i naprosto krátká setkání. Ať jsou vztahy mezi rodiči vypjaté jakkoli, nemá to žádný vliv na právo dítěte na oba rodiče. Zpravidla se proto rodiče musejí nadále stýkat minimálně při předávání dítěte z péče jednoho rodiče do péče toho druhého, resp. za účelem realizace práva styku. I tyto krátké situace se mnohdy neobejdou bez konfliktu, což ale rozhodně není v zájmu nezletilých. Současně je schopnost a ochota komunikovat s druhým rodičem jedním z aspektů posuzovaných soudem. Rodiče se mnohdy vzájemně obviňují z naprostých šíleností, i úplných maličkostí. Situace proto může být nepřehledná. Za tímto účelem může být přínosné, když se předávání nezletilých účastní někdo nezaujatý, objektivní, jehož pouhá přítomnost situaci uklidní, neboť oba rodiče vědí, že jsou „pod dozorem“. Poskytování takových služeb ale není zákonem nijak regulováno ani hrazeno ze státního rozpočtu.

Služby monitorovaného předávání nezletilých jsou poskytovány na objednávku a za úplatu, v mnoha případech ze strany jen jednoho rodiče. Předmětem takové služby je pak účast při předání nezletilého a vypracování zprávy o tom, jak předávání probíhalo. Tyto zprávy bývají následně předkládány v opatrovnickém řízení. Z tohoto pohledu se jedná o velice důležitý podklad pro soudní rozhodnutí, neboť jak jsem výše uvedla, schopnost vzájemné komunikace rodičů ohledně záležitostí nezletilého je chápána jako důležitá rodičovská kompetence.

Obrovský problém však spatřuji v možnosti poskytovat služby monitorovaného předávání na objednávku pouze jednoho z rodičů. V takovém případě budou služby hrazeny jen tímto rodičem, a lze proto předpokládat loajalitu ve vztahu ke stálému klientovi. Objektivita zpráv sepisovaných na objednávku jednoho z rodičů je proto minimálně sporná.

Z uvedeného vyplývá, že díky těmto státem nijak nekontrolovaným a neregulovaným službám komerčních společností, je opravdu možné zásadním způsobem ovlivnit život dotčených nezletilých dětí. A to doslova na objednávku. Vypracované zprávy o průběhu předání nezletilého mají moc ovlivnit soud při rozhodování, komu má být dítě svěřeno do péče, při úpravě styku s druhým rodičem, při určení, zda je anebo není vhodná střídavá péče, a to nikoli na základě nestranného pozorování chování obou rodičů, ale na základě požadavků platících klientů.

Neexistující zákonná regulace tak dává dle mého názoru prostor doslova pro obchodování s dětskými osudy, s čímž jsme se už setkali bohužel i v praxi. Proto nezbývá než apelovat na obecné soudy, aby k obdobným důkazům přistupovaly velice kriticky, neboť jejich úkolem je za všech okolností chránit nejlepší zájmy nezletilého.

Jsem ale přesvědčena, že služby monitorovaného předávání nezletilých mohou být velice přínosné a rozhodně by si zasloužily výslovné právní zakotvení. Rodičovský konflikt totiž může v některých případech narůst do nepředstavitelných rozměrů a předávání nezletilého může opravdu představovat jediné okamžiky, kdy se oba rodiče setkají a může to být tedy příležitost k vyřizování účtů a dalšímu prohlubování konfliktu. Je ale nutné trvat na tom, aby byly tyto služby poskytovány opravdu nestranně. Předpokladem poskytování těchto služeb by měl být souhlas obou rodičů anebo soudní rozhodnutí o tom, že se monitorovaný styk nařizuje. V obou případech samozřejmě vyvstává problém s hrazením těchto služeb, na kterém by se pro záruku objektivity měli podílet oba rodiče stejnou měrou. Ten by mohla vyřešit podmínka, že služby monitorovaného styku mohou poskytovat pouze ty subjekty, kterým bylo uděleno oprávnění poskytovat sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle kterého je výše úhrad zákonem limitována. Jejich placení by pak rodičům nemuselo činit zásadních problémů. Řešením by také mohlo být monitorování předávání nezletilého prostřednictvím orgánu sociálně právní ochrany dětí, jehož práce je hrazena státem.

Mgr. Sabina Čamdžičová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mohlo by vás zajímat