Díl 7. – Převody akcií

 

V našem seriálu Obchodní korporace se věnujeme praktickým tématům týkajícím se s.r.o. a a.s. jako nejrozšířenějších forem obchodních korporací.  V minulém díle jsme se zabývali převody podílů ve společnosti s ručením omezeným, a to včetně doporučení, jaká ustanovení včlenit do smlouvy o převodu podílu a jak upravit vztahy mezi novými společníky. V tomto díle navazujeme souvisejícím tématem, a to převody akcií.

 

AKCIE, JEJÍ FORMY A DRUHY, SAMOSTATNĚ PŘEVODITELNÁ PRÁVA

Akcie je tzv. účastnický cenný papír na akciové společnosti, s nímž je spojeno „právo akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.“ (§ 256/1 ZOK).

Akcie může být vydána jako tzv. listinný cenný papír, tj. jedná se o fyzickou listinu se všemi jejími náležitostmi, nebo jako zaknihovaný cenný papír, kdy je listina nahrazena zápisem do příslušné evidence.

Je též nutné rozeznávat tzv. formu akcie. Akcie může být vydána jako cenný papír na řad, kdy se označuje jako akcie na jméno, nebo cenný papír na doručitele, a to jako akcie na majitele (§ 263 ZOK). V dnešní době výrazně převažují akcie na jméno. Akcie na majitele již totiž ztratily svoje výhody, když bylo od roku 2014 zamezeno jejich „anonymním“ převodům pouhým předáním z ruky do ruky (proto se jim v navazujícím textu nebudeme blíže věnovat).

Dále je nutné vědět, že existují i různé druhy akcií. Za jeden druh akcie se považují všechny akcie, se kterými jsou spojena stejná práva (§ 276/1 ZOK). Akciové společnosti zpravidla vydávají akcie, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti nad rámec těch uvedených v ZOK, tj. právo podílet se na řízení společnosti, zisku a likvidačním zůstatku (dříve byly tyto akcie označovány jako tzv. kmenové). Existují ovšem četné výjimky, a to například tzv. prioritní akcie, se kterými je spojeno přednostní právo na podíl na zisku, nikoliv již ovšem hlasovací právo na valné hromadě, pokud stanovy společnosti nestanoví jinak (§ 278 ZOK). Úplně zakázány jsou pak akcie, s nimiž je spojeno právo na určitý úrok nezávisle na hospodářských výsledcích společnosti (§ 276/4 ZOK).

Zákon stanoví, že převodem akcie se zároveň převádějí všechna práva s ní spojená (§ 281/1 ZOK). Existují ovšem tzv. samostatně převoditelná práva, kterými jsou právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku a jiná obdobná majetková práva určená stanovami a která je možné převádět samostatně (§ 281/2 ZOK). V případě nabývání akcií je tedy třeba ověřit, zda nebylo některé z těchto práv převedeno na jinou osobu.

Pokud máte zájem koupit akcie, doporučujeme všechny výše uvedené skutečnosti ověřit.

 

 

PŘEVODITELNOST AKCIE A JEJÍ OMEZENÍ

Před každým převodem akcie je třeba zjistit, zda je její převoditelnost omezena, či nikoli.

Převoditelnost akcie na jméno může být omezena, nikoliv však vyloučena, a to ujednáním ve stanovách (§ 270/1 ZOK). Aby ovšem bylo omezení převoditelnosti účinné, je třeba tuto skutečnost zapsat do obchodního rejstříku, tj. jedná se o tzv. konstitutivní zápis (§ 270/2 ZOK).

Doporučujeme tedy vždy nahlédnout do obchodního rejstříku, zda v něm není zapsána omezená převoditelnost akcií. Jestliže nikoliv, je akcie na jméno neomezeně převoditelná. Pokud je ovšem převod akcie podle zápisu v obchodním rejstříku podmíněn, je třeba splnit tyto požadavky.

Převoditelnost akcie je zpravidla podmíněna udělením souhlasu orgánu společnosti. V této souvislosti je třeba vzít v potaz, že bez souhlasu příslušného orgánu smlouva o převodu akcie vůbec nenabude účinnosti (§ 271/1 ZOK). Pokud navíc souhlas není udělen do šesti měsíců od uzavření smlouvy, nastávají tytéž účinky jako v případě odstoupení od smlouvy, ledaže sama smlouva o převodu akcie toto vyloučí (§ 271/2 ZOK).

ZOK dále připouští, aby byla převoditelnost akcie omezena i jinak než udělením souhlasu orgánu společnosti, přičemž v této souvislosti stanoví, že smlouva uzavřená v rozporu s takovým omezením je neplatná  (§ 271/3 ZOK). Takovým ujednáním je například konkrétní specifikace osob, na které je nebo naopak není možné akcie převést.

Pokud má společnost pouze jednoho akcionáře, ten může svoje akcie převést na jiné osoby bez omezení. K případným omezením převoditelnosti akcií se v tomto případě totiž nepřihlíží (§ 14 ZOK).

Omezení převoditelnosti akcie ovšem nemusí být jedinou překážkou jejího převodu. Tou může být i zastavení akcie nebo předkupní právo ostatních akcionářů. Doporučujeme tak prověřit, zda akcie není zastavena nebo zda ve stanovách nebylo sjednáno předkupní právo.

PŘEVOD AKCIE

Pro převod akcie na jméno je zásadní, zda se jedná o listinný nebo zaknihovaný cenný papír.

Akcie na jméno v listinné podobě se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejího předání (§ 1103/2 ObčZ).

Rubopis se umisťuje na rub akcie a představuje písemné prohlášení prodávajícího - vlastníka akcie, že akcii převádí na kupujícího. Měl by znít následovně: „Za mne/nás na řad pana XY/společnosti XY, dat. nar. XY/IČO: XY, bytem: XY/se sídlem XY.“ a navazuje na něj uvedení data, jména, příjmení a podpisu prodávajícího.

Smlouva o převodu akcie nemusí být písemná, velmi to ale doporučujeme. Pokud smlouva o převodu akcie nestanoví jinak, je účinná mezi stranami dnem, kdy byla uzavřena.

Kupující se stává vlastníkem akcie v okamžiku, kdy mu prodávající předá akcii poté, co byla uzavřena smlouva o jejím převodu a akcie opatřena rubopisem. Vůči společnosti je pak smlouva účinná okamžikem oznámení této změny a předložení rubopisované akcie (§ 269/2 ZOK).

Naproti tomu zaknihovaná akcie na jméno se převádí smlouvou k okamžiku zápisu na tzv. účet vlastníka či zákazníka (§ 1104 ObčZ), přičemž zpravidla jsou tyto účty vedeny u Centrálního depozitáře cenných papírů nebo u obchodníka s cennými papíry. Jelikož je cenný papír nahrazen zápisem v evidenci, nevyžaduje se rubopis.

Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, jakmile jí bude prokázána změna osoby vlastníka akcie tzv. výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií (§ 275/1 ZOK).

Pro převod listinné i zaknihované akcie platí, že změna v osobě akcionáře se nezapisuje do obchodního rejstříku, a to s výjimkou situace, kdy by společnost v důsledku takového převodu měla jen jednoho akcionáře (případný zápis má ovšem jen tzv. deklaratorní účinek).

DOPORUČENÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY O PŘEVODU AKCIÍ

Naše doporučení ohledně obsahových náležitostí smlouvy o převodu akcií jsou prakticky totožná jako v případě smlouvy o převodu podílu, které jsme podrobně popsali v minulém díle tohoto seriálu. Pro úplnost je ovšem stručně zrekapitulujeme i zde.

Vliv na obsah smlouvy o převodu akcií má zejména to, zda:

  • stojíte na straně prodávající či kupující,
  • převádíte majoritní nebo minoritní „podíl“ na společnosti,
  • prodáváte podíl jinému akcionáři, který je s chodem společnosti dobře seznámen, nebo naopak třetí osobě zvenčí.

Pro případy, kdy akcií nabývá osoba neseznámená s fungováním společnosti, doporučujeme, aby před převodem akcií bylo provedeno prověření společnosti, tzv. due diligence, a to z pohledu právního, ekonomického, účetního a daňového.

Ve smlouvě o převodu akcií byste měli věnovat pozornost zejména následujícím ujednáním:

  • Ujednání o kupní ceně a způsob jejího uhrazení

Ujednání o kupní ceně a způsobu jejího uhrazení je zcela zásadní. Pokud stojíte na straně kupující, může pro vás být vyhovující převedení kupní ceny přímo na účet prodávajícího v okamžiku, kdy bude uzavřena smlouva a budou vám předány rubopisované akcie. Jako prodávající naopak spíše uvítáte složení kupní ceny do advokátní, notářské či bankovní úschovy, z níž budou peníze uvolněny až poté, co předáte kupujícímu rubopisované akcie.

V případě komplikovanějších transakcí ovšem doporučujeme vždy využít již zmíněné úschovy. Obdobně jako v případě převodu podílu je navíc možné část kupní ceny ponechat v úschově po dobu několika měsíců či let (tzv. zádržné), přičemž k jejímu vyplacení dojde pouze v případě, že kupující nebude uplatňovat práva z vad akcií.

  • Prohlášení smluvních stran, indemnita

 

Ohledně prohlášení smluvních stran a indemnity platí vše, co jsme uvedli v minulém díle tohoto seriálu ve vztahu ke smlouvě o převodu podílu. Jedinou drobnou odchylkou je, že prohlášení prodávajícího se vztahují k jeho osobě, převáděným akciím (tj. nikoliv podílu) a společnosti, která vydala dané akce.

NA CO DÁLE NEZAPOMENOUT

Pokud nabýváte akcie a nebudete jediným akcionářem společnosti, doporučujeme již při jednání o smlouvě o převodu akcií prodiskutovat s ostatními akcionáři případnou změnu obsahu stanov, jakož i představy o dalším fungování společnosti, které by následně byly obsaženy v tzv. akcionářské smlouvě uzavřené mezi všemi akcionáři. Ohledně konkrétních doporučení pak opětovně odkazujeme na minulý díl tohoto seriálu.

V příštím díle se detailněji zaměříme na obsah smlouvy mezi společníky.

 

Autoři:                

Dana Šámal Dušková, advokát

Jan Široký, advokát

Mohlo by vás zajímat