První komplexní novelizace zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) byla vrácena s několika pozměňovacími návrhy ze Senátu zpět Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Momentálně tedy opět pokračuje legislativní proces na půdě Poslanecké sněmovny, přičemž projednávání novely je zařazeno na pořad 65. schůze.

Smyslem této novelizace, jak již bylo uvedeno v našem dřívějším článku, je zejména odstranění nedostatků transpozice zadávacích směrnic, zpřesnění některých ustanovení zákona a provedení změn, které by měly vést ke snížení administrativního zatížení zadavatelů i dodavatelů. Příjemnou zprávou pro zadavatele též je, že novela částečně zmírňuje povinnosti zadavatelů ve vztahu ke společensky odpovědnému zadávání. V dnešním příspěvku se proto zaměříme na plánovanou úpravu zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací, jejíž změna se do textu novely dostala až na základě pozměňovacího návrhu[1].

V České republice je zásada sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací zakotvena v § 6 odst. 4 ZZVZ relativně nově, a to od ledna 2021. Praktická aplikace tohoto ustanovení však přináší řadu nejasností, jak jsme již podrobněji rozebírali dříve.

Novela by nově měla eliminovat určité aplikační nejasnosti a částečně zmírnit povinnosti zadavatele ve vztahu k zásadě sociálně a environmentálně odpovědného zadávaní a inovací, a to následovně:

  1. nově již nebude zadavatel povinen uplatnit tuto zásadu u všech zakázek, u kterých to bude vzhledem k jejich povaze a smyslu zakázky možné, ale pouze tam, kde je to vhodné;
  2. zásada sociálně a environmentálně odpovědného zadávaní a inovací se nově nebude aplikovat při zadávání zakázek malého rozsahu[2].

Cílem této úpravy je zefektivnit uplatnění zásady společensky odpovědného zadávání zakázek a umožnit zadavatelům použít jen ty aspekty odpovědného zadávání[3], které jsou v daném případě vhodné, účelné a smysluplné. A to nejen ve vztahu k předmětu plnění, ale i např. s ohledem na dobu trvání uzavírané smlouvy. V praxi zadavatelé tedy nebudou nuceni použít tuto zásadu pouze na základě posouzení, zda je objektivně věcně možné či nemožné ji uplatnit. A to bez ohledu na praktičnost takového požadavku ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Vynětí zakázek malého rozsahu z povinnosti aplikovat zásady společensky odpovědného zadávání zjednoduší postup zadavatele, zmírní jeho administrativní zátěž a sníží čas strávený přípravou zadávací dokumentace.

Závěr

Výše uvedené však neznamená, že zadavatel může zcela rezignovat na aplikaci této základní zásady dle § 6 odst. 4 ZZVZ. Povinnost dodržovat zásady odpovědného veřejného zadávání zůstává zachována a vztahuje se na všechny zadavatele i druhy zadávacích řízení. Nově ale pouze ve vztahu k podlimitním a nadlimitním veřejným zakázkám, nikoli ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu. Současně je nově zadavateli umožněno při užití zásad společensky odpovědného zadávání zohlednit nejen objektivní hledisko možné a nemožné věcné proveditelnosti sociálně a environmentálně odpovědného řešení, ale taktéž subjektivně posoudit vhodnost aplikace takového řešení. Na základě této změny ZZVZ by mělo docházet k efektivnějšímu naplnění smyslu těchto zásad, a ne k bezúčelné šikaně zadavatelů. Je důležité upozornit, že i nadále však zadavateli zůstává dle § 6 odst. 4 poslední věty ZZVZ povinnost svůj postup řádně odůvodnit, tj. zadavatel tak bude muset být schopen i nadále obhájit, proč a jak byly zásady zohledněny, případně proč zásady zohledněny nebyly.

Sněmovní tisk č. 249/9 včetně přehledu vývoje legislativního procesu je dostupný zde.

 


[1]Pozměňovací návrh č. 1347 předložený Mgr. Eliškou Olšákovou
[2]Veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky a) na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč, nebo b) na stavební práce částce 6 000 000 Kč.
[3] Příklady toho, co by měl zadavatel při zadávání veřejné zakázky zohlednit, jsou uvedeny v § 27 ZZVZ, a jsou to zejména sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky, dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj atd.

Mgr. Tereza Veselá - Profilový obrázek
Mgr. Tereza Veselá
Advokát