Pokud k Vaší nemovitosti vede cesta přes pozemky jiných vlastníků užívaná bez jakéhokoli právního rámce, pak v případě instalace závory či jiného zamezení přístupu může být řešením podání návrhu na vydání deklaratorního rozhodnutí o existenci veřejně přístupné účelové komunikace v rámci řízení o určení právního vztahu dle ustanovení § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.Pokud k Vaší nemovitosti vede cesta přes pozemky jiných vlastníků užívaná bez jakéhokoli právního rámce, pak v případě instalace závory či jiného zamezení přístupu může být řešením podání návrhu na vydání deklaratorního rozhodnutí o existenci veřejně přístupné účelové komunikace v rámci řízení o určení právního vztahu dle ustanovení § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Zákon o pozemních komunikacích definuje pozemní komunikaci jako dopravní cestu určenou k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Pozemní komunikace se dělí na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace.

Účelovou komunikací je taková pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

V případě účelové komunikace nemusí jít vždy o stavbu, která by vyžadovala stavební povolení. Takové povolení zpravidla nevyžaduje zřízení cest lesních nebo polních, které nejsou stavbami ani samostatnými věcmi, jde jen o určitým způsobem užívaný pozemek, který je pozemní komunikací.

Pokud vlastník pozemku zřídí účelovou komunikaci anebo pokud souhlasí, byť i konkludentně, s jejím zřízením (aniž by šlo o komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu), stává se tato komunikace veřejně přístupnou a vztahuje se na ni nadále obecné užívání pozemní komunikace.

Pakliže k pozemku vede cesta mající charakter účelové komunikace a vlastník pozemku brání jejímu užívání, řešením je podání žádosti o zahájení řízení o určení právního vztahu ve smyslu ustanovení § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Žadatel musí v řízení prokázat, že vydání deklaratorního rozhodnutí je nezbytné pro uplatnění jeho práv. Tato podmínka je splněna například v situaci, kdy vlastník pozemku, přes který vede veřejně přístupná účelová komunikace, zamezuje obecnému užívání této komunikace.

Řízení se meritorně ukončuje vydáním deklaratorního rozhodnutí, kterým se autoritativně určuje, že tu právo nebo povinnost je, nebo není. Silniční správní orgán ve svém rozhodnutí konstatuje stávající stav, tj. že v dané lokalitě na dotčených nemovitostech se nachází veřejně přístupná účelová komunikace. Vlastník dotčené nemovitosti má povinnost zpřístupnit cestu třetím osobám tak, aby byly naplněny znaky veřejného užívání cesty.

JUDr. Pavlína Zíková,
advokátka

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

JUDr. Pavlína Zíková - Profilový obrázek
JUDr. Pavlína Zíková
advokát

Mohlo by vás zajímat