Řidiči a provozovatelé motorových vozidel by měli zpozornět, a to zvláště v případech, kdy má řidič sám, jako fyzická osoba nebo fyzická soba podnikající, případně právnická osoba, nezaplacené pokuty vzniklé v souvislosti s provozem motorových vozidel.

Dnem 1. ledna 2022 vstoupil v účinnost zákon č. 418/2021 Sb., kterým se mění zákon 273/2008 Sb., o Policii Česká republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 418/2021“ nebo „novela“).

Předmětná novela dává policejním složkám širší pravomoci při zabránění v jízdě vozidlem v případě, kdy (i) řidič nebo (ii) provozovatel takového vozidla má neuhrazenou pravomocně uloženou a splatnou pokutu uloženou za tzv. „dopravní delikty.“

V takovém případě mohou policisté na místě při silniční kontrole požadovat uhrazení nedoplatků na pokutách, a to buďto v hotovosti, případně bankovním převodem nebo prostřednictvím platební karty. Kontrolovaná osoba musí vždy dostat možnost uhradit nezaplacené pokuty na místě.

Za „dopravní delikty“ jsou považovány přestupky, které jsou spáchány dle zákona:

  • 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (např. překročení nejvyšší dovolené rychlosti, nesprávné parkování, jízda na červenou apod.)
  • 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (např. užití zpoplatněné komunikace bez úhrady časového poplatku nebo mýtného, řízení přetíženého vozidla)
  • 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (např. nevedení záznamů o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, předložení neplatného dokladu, přestupky spojené s přepravou nebezpečných látek.

V případě, že nebudou na místě uhrazeny pravomocně uložené a splatné pokuty, je policista, příslušník Celní správy, případně strážník obecní policie oprávněn zabránit řidiči v jízdě, a to buď použitím technického prostředku (botičky), nebo zadržením registrační značky, přičemž registrační značka je navrácena po úhradě nedoplatků.

Oprávnění se vztahuje pouze na pravomocně uložené a již splatné pokuty. Za splatné pokuty se nepovažují pokuty, u kterých bylo schváleno rozložení na splátky, případně bylo povoleno posečkání s úhradou.

Jak se mohou provozovatelé vozidel o nedoplatku dovědět?

V případě, že má provozovatel vozidla zřízenu datovou schránku, je informace o spáchání přestupku zaslána do datové schránky. Pokud provozovatel motorového vozidla datovou schránku nemá, je zasláno toto vyrozumění dopisem, nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem v případech, kdy takové doručení umožňuje povaha věci a osoba sdělí příslušnému orgánu elektronickou adresu, na níž je možno písemnosti doručovat.

Vztahuje se novela i na vozidla s nimiž nebyl spáchán přestupek?

Ano. Přestupky jsou evidovány na jednotlivé řidiče nebo provozovatele, a nikoliv na registrační značky.

Jak jsou limitována oprávnění obecní policie?

Shora uvedená oprávnění obecní policie daná novelou, jsou limitována, na rozdíl od Policie ČR, pouze na delikty spáchané na území obce, v níž příslušná obecní policie působí, případně území jiné obce, kde policie působí na základě příslušné veřejnoprávní smlouvy s touto obcí.

Kde jsou pokuty evidovány?

Pokuty jsou evidovány v Databázi nedoplatků Celní správy (CEPAN) – k možnosti nahlédnutí vizte níže. Tato databáze je aktualizována 1x za 24 hodin. Z tohoto důvodu lze doporučit, aby měl řidič/provozovatel u sebe při jízdě doklad o úhradě takové pokuty, neboť v případě, že byla právě provedena úhrada pokuty/pokut, nemusí policejní orgán tuto informaci v databázi dohledat.

Kde si mohu stav případných nedoplatků ověřit?

Nedoplatky za dopravní přestupky je možné zkontrolovat u kteréhokoliv celního úřadu (https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/kontakty-na-celni-urady.aspx) případně též prostřednictvím portálu cPortal ((https://cportal.celnisprava.cz/). K přihlášení do portálu je třeba mít zřízenu e-identitu nebo uživatelský účet Národní identitní autority (NIA). Právnické osoby se mohou do systému přihlásit pomocí datové schránky.

V případě pokut uložených obecní policií je možno tento nedoplatek ověřit u obecního úřadu příslušné obce. Pokuty uložené obecní policií jsou evidovány pouze obcí, v níž obecní policie působí, případně obcí, kde tato obecní policie působí na základě veřejnoprávní smlouvy. Policie České republiky ani Celní správa České republiky nemá k pokutám uloženým obecní policií přístup.

Mohu si požádat o novou SPZ v případě jejího zadržení z důvodu nezaplacených pokut?

Tento postup důrazně nedoporučujeme. Pokud by takto provozovatel vozidla učinil, dopustil by se přestupku podle § 2 zákona 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů proti pořádku na více úsecích státní správy, přičemž za takový přestupek může být uložena pokuta až 50.000 Kč.

Stejně tak nedoporučujeme používání vozidla bez SPZ. Za tento přestupek hrozí pokuta ve výši 5.000 až 10.000 Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku.

Rádi vás provedeme
problematikou práva