V rozhodovací praxi orgánů činných v trestním řízení panovaly ještě donedávna nejasnosti a rozpory ohledně přísnějšího posuzování trestných činů spáchaných v době trvání nouzového stavu vyhlášeného Vládou České republiky z důvodu pandemie onemocnění COVID-19. Nejvyšší soud však k tomu ve svém rozhodnutí sp. zn. 15 Tdo 110/2021, zjednodušeně řečeno, dovodil, že nouzový stav není bez dalšího předpokladem pro přísnější kvalifikaci trestných činů.

V návaznosti na to se na Ministerstvo spravedlnosti obrací obvinění i zástupci z řad justice a domáhají se podání stížnosti pro porušení zákona. V zájmu předejití podávání marných návrhů vydala ministryně spravedlnosti obecné stanovisko, v němž vyjevila, za jakých okolností NEBUDOU podněty k podání stížnosti pro porušení zákona považovány za důvodné a účelné.

V případě trestného činu krádeže dle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku budou podněty k podání stížnosti pro porušení zákona ODLOŽENY, jestliže:

- trestný čin byl skutečně spáchán ve věcné souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19; nebo

- trest byl uložen na základě jiného ustanovení stanovujícího stejnou nebo vyšší trestní sazbu; nebo

- jednání, za které byl trest uložen, bylo nebo mohlo být i tak posouzeno podle jiného ustanovení trestního zákoníku [§ 205 odst. 4 písm. a) nebo c)] ve stejné trestní sazbě.

Ministryně spravedlnosti naopak zpravidla PODÁ STÍŽNOST v trestních věcech, v nichž trestný čin nebyl spáchán ve věcné souvislosti s nouzovým stavem (a pandemií onemocnění COVID-19) a rozhodnutí v takové věci vydané po 16. 3. 2021 přísnější hodnocení jednání pachatele s ohledem na okolnosti případu neodůvodňuje.

Obdobně budou posuzovány i podněty k podání stížnosti pro porušení zákona v případě jiných trestních činů. Zohledňována přitom bude vždy zejména otázka existence souvislosti trestného činu s nouzovým stavem a otázka přiměřenosti uloženého trestu.

V uvedených souvislostech tedy můžeme vnímat zřejmě jeden z mála pozitivních efektů celé pandemie onemocnění COVID-19, a sice že pomohla zpřesnit výkladovou a aplikační praxi vybraných ustanovení trestněprávních norem. Nouzový stav, potažmo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek naštěstí nejsou situacemi, které by v naší společnosti byly, takříkajíc, na denním pořádku. Přesto, pokud by v budoucnu z jakéhokoli důvodu měly nastat, věřme, že přinejmenším jeden s tím související právní problém bychom mohli mít tímto vyřešen.

Mohlo by vás zajímat