Řetězec maloobchodních prodejen HRUŠKA podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zneužil své postavení silnější strany při jednáních s dodavateli potravin. Skrze tzv. „plnohodnotný servis“ přenášel ztráty spojené s prošlým zbožím na dodavatele. Při nesouhlasu jim hrozil ukončením spolupráce. Nyní bude muset řetězec vrátit dodavatelům přes 39 milionů korun.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) dne 18. 6. 2021 z moci úřední zahájil správní řízení v oblasti významné tržní síly s řetězcem HRUŠKA, spol. s r.o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, Ostrava – Martinov, PSČ 723 00, IČO 19014325 (dále jen „řetězec HRUŠKA“). V rozhodnutí č. j. ÚOHS-17267/2022/462, které nabylo právní moci dne 8. 6. 2022, Úřad uzavřel, že řetězec HRUŠKA se dopustil porušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o významné tržní síle“), když zneužil svého postavení silnější strany jako odběratel potravin s významnou tržní silou. Významnou tržní silou je přitom myšleno takové postavení odběratele, v jehož důsledku si odběratel může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům v souvislosti s nákupem potravin nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s nákupem nebo prodejem potravin souvisejících[1].

Řetězec HRUŠKA podle zjištění Úřadu v období od 18. 1. 2019 do 18. 6. 2021 ve smluvních dokumentech uzavíraných se svými dodavateli potravin sjednával nebo ponechával v platnosti ujednání o tzv. „plnohodnotném servisu“. Plnohodnotný servis spočíval ve snížení ceny zásob potravin u odběratele s ohroženou záruční lhůtou s následným vystavením daňového nebo opravného daňového dokladu v případě neprodání těchto potravin před koncem uplynutí záruční lhůty, a to na základě odběratelem zaslaného kvartálního soupisu cenových rozdílů bez DPH v cenách odběratele. Ujednání o plnohodnotném servisu přenášela obchodní rizika a hospodářské ztráty spojené s prodejem zboží s ohroženou dobou spotřeby zcela, či v převážné míře, na dodavatele, přičemž s ohledem na výši obchodní přirážky a DPH se při dodavatelům fakturovaných nákladech tzv. přecenění zboží mohlo jednat i o 50 % a více z původní nákupní ceny zaplacené dodavateli. V některých případech na dodavatele nebyla přenášena pouze rizika ztráty s odprodejem zboží za sníženou cenu, nýbrž kdy dodavatel byl povinen řetězci HRUŠKA uhradit zpětně částku ještě vyšší, než byla původní nákupní cena. Neakceptování nastavených nevýhodných pravidel zároveň mohlo vyústit v narušení obchodních vztahů mezi dodavatelem a řetězcem HRUŠKA do té míry, že mohlo dojít i k ukončení obchodní spolupráce ze strany řetězce HRUŠKA.

Ustanovení § 4 odst. 2 písm. g) zákona o významné tržní síle přitom zakazuje odběrateli v postavení významné tržní síly sjednávat nebo uplatňovat právo na vrácení nakoupených potravin s výjimkou podstatného porušení smlouvy ze strany dodavatele. Samotnou formu vrácení potravin zákon nedefinuje a není proto rozhodné, zda se bude jednat o skutečné (fyzické) vrácení zboží zpět dodavateli či dojde pouze k účetním úkonům, resp. provedení účetní operace, čímž se materiálně dosáhne téhož výsledku[2]. Uvedené jednání zákon označuje za přestupek, za jehož spáchání je možné uložit pokutu až do výše 10.000.000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého odběratelem za poslední ukončené účetní období[3].

Úřad nicméně nemusí vždy rozhodnout o uplatnění sankcí. Správní řízení Úřad zastaví za podmínky, že účastník řízení Úřadu navrhl dostatečné závazky, jejichž splněním se odstraní závadný stav, a že zneužití významné tržní síly nebylo Úřadem kvalifikováno jako závažné[4]. Právě takové závazky k odstranění závadného stavu řetězec HRUŠKA v rámci správních řízení Úřadu nabídl, a Úřad je následně shledal dostatečnými. Vzhledem k tomu, že jednání řetězce HRUŠKA nebylo kvalifikováno jako závažné[5], Úřad závazky přijal a správní řízení pod podmínkou jejich splnění zastavil.

Řetězec HRUŠKA se zavázal, že do 8 měsíců od právní moci rozhodnutí vrátí celkem 74 dodavatelům potravin všechny platby, které byly odvedeny na základě smluvních ujednání o plnohodnotném servisu, a to včetně DPH. Celkem se jedná o částku téměř 34 milionů korun bez DPH, tedy více než 39 milionů korun včetně DPH. Ode dne nabytí právní moci rozhodnutí se řetězec HRUŠKA též zavázal zdržet jednání spočívajícího ve sjednávání nebo uplatňování (například účtování plateb) plnohodnotného servisu se svými dodavateli potravin[6]. O rozhodnutí Úřadu je řetězec HRUŠKA rovněž povinen vyrozumět své dodavatele potravin.

Rozhodnutí Úřadu o zastavení správního řízení (pod podmínkou splnění uvedených závazků) nabylo právní moci dne 8. 6. 2022, a řetězec HRUŠKA by proto v současné době měl být v procesu vracení plateb svým dodavatelům. Po zastavení řízení však může Úřad řízení znovu zahájit, jestliže se podstatně změnily podmínky, které byly pro vydání rozhodnutí rozhodné, účastník řízení jedná v rozporu se svými závazky, nebo pokud rozhodnutí bylo vydáno na základě nepravdivých nebo neúplných podkladů, údajů a informací[7]. Případ zneužití významné tržní síly tak stále může mít pro řetězec HRUŠKA nepříjemnou dohru.

 

 

[1] § 3 odst. 1 zákona o významné tržní síle

[2] Bod 144. rozhodnutí předsedy Úřadu v této věci č. j. ÚOHS-10412/2021/164/AŠi  ze dne 21. 4. 2021

[3] § 8 odst. 1 písm. a) ve spojení s odst. 3 zákona o významné tržní síle

[4] § 6 odst. 2 an. zákona o významné tržní síle

[5] Jednání řetězce HRUŠKA Úřad vyhodnotil jako středně závažné – srov. bod 85. citovaného rozhodnutí Úřadu.

[6] Tisková zpráva Úřadu ze dne 8.6.2022, dostupná online zde: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Aktuality z významné tržní síly | Řetězec HRUŠKA po zásahu ÚOHS vrátí dodavatelům potravin 39 milionů korun (uohs.cz). Přesné znění závazků je uvedeno ve výroku I. citovaného rozhodnutí Úřadu.

[7] § 6 odst. 4 zákona o významné tržní síle