Speciální dotační program COVID–KULTURA 4 má pomoci podnikatelským subjektům z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření proti šíření onemocnění COVID-19.

Výzva byla rozšířena o (oproti minulým výzvám programu COVID-KULTURA):

  • Povinnost žadatele prokázat minimální propad tržeb v roce 2021 (nebo 2020) o 50 % oproti stejnému období v roce 2019. Žadatel má dále povinnost prokázat, že v rámci vládních opatření byl omezen v poskytování svých služeb nebo je nemohl poskytovat vůbec. Podpora je přiznávána v souladu s podmínkami zastřešujícího programu veřejné podpory Evropské komise (tzv. umbrella scheme).
  • Srovnávané období pro rok 2021 je stanoveno od 1. 5. 2021 do 31. 7. 2021. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. 5. 2019 do 31. 7. 2019.
  • Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. 5. 2019, si jako srovnávací období zvolí období od 1. 12. 2019 do 29. 2. 2020, nebo od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020.
  • Žadatel doloží tabulku obsahující údaje o poklesu výnosů (tržeb), která je přílohou č. 2 Výzvy č. 4 k programu COVID - Kultura. V případě, že žadatel požaduje dotaci nad 1.000.000 Kč, je potřebné doložit tabulku o poklesu výnosů (tržeb) ověřenou a podepsanou auditorem.
  • Povinnost přiložit potvrzení o zřízení bankovního účtu žadatele, kam má být zaslána podpora.

Podávání žádostí o podporu: od úterý 3. 8. 2021 od 9:00 hodin do středy 22. 9. 2021 do 23:59 hodin prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Kdo může o podporu požádat?

O podporu mohou žádat podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní a dlouhodobou činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts (živé scénické umění), např. individuální umělci, pořadatelé hudebních produkcí a festivalů, nevládní neziskové organizace v oblasti kultury apod.

Forma a výše podpory

V této výzvě pro podnikatelské subjekty je maximální výše dotace 5 mil. Kč.

Žadatelé mohou po splnění podmínek požádat o náhradu za období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021, které bude ve výši 40 % dotace poskytnuté v rámci výzvy č. 2 za kontinuální činnost v oblasti kultury (za každý měsíc 10%). Pro žadatele, kteří žádali poprvé ve výzvě č. 3.3 a podporu obdrželi, bude dotace vypočítána z výzvy č. 3.3, a to ve výši 66 % (za každý měsíc 16,66%).

Noví žadatelé, kterým nebyla vyplacena podpora na kontinuální činnost ve Výzvě č. 2 nebo Výzvě č. 3.3, budou žádat formou dokládání uhrazených účetních dokladů na provozní náklady, které vznikly během rozhodného období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021 a zároveň, které byly uhrazeny v období od 1. 6. 2021 do 17. 9. 2021. Dotace bude poskytována dodatečně ve výši 80 % na způsobilé náklady v rámci vykonávané kontinuální činnosti v kultuře.

Podmínky čerpání programu

Subjekt nemůže uplatnit výdaje, které již uplatnil ve výzvách 1, 2, 3.2 nebo 3.3 v rámci tohoto programu či v jiném dotačním či záchranném programu jako je Kompenzační bonus, COVID 2021, COVID - Nepokryté náklady. Pokud má žadatel příspěvek na kontinuální činnost od Ministerstva kultury, není možné žádat zde o podporu na celoroční činnost, ale pouze na dílčí projekty. V případě, že žadatel nerespektuje nařízení vlády (např. má otevřenou provozovnu), a tím nesplňuje po celou dobu vládní nařízení a nouzový stav, tak nemá nárok na dotaci a jeho žádost je vyřazena z nároku na dotaci.