Novela silničního zákona přináší na české silnice velkou řadu změn. Kromě komplexní revize bodového systému zavádí řadu novinek: řidičák na zkoušku, možnost řídit osobní automobil od 17 let, ale také umožňuje zvýšit maximální povolenou rychlost na vybraných úsecích dálnice na 150 km/h. Přehled změn se dočtete v našem nejnovějším článku.

Po podpisu prezidenta republiky už nic nebrání tomu, aby ve Sbírce zákonů vyšla novela, kterou se mění zákon č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále „Zákon o silničním provozu“), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále „Novela“). Novela nabyde účinnosti od 1. 1. 2024.

Novela do českého právního řádu přináší řadu velkých změn. Ta nejzásadnější změna se týká všech, kteří alespoň někdy sednou za volant či řídítka a vydají se do samotného silničního provozu. Současná úprava správního trestání v oblasti dopravních přestupků nedoznala výraznější či koncepční změny za celou dobu existence bodového systému. Ten v České republice funguje od 1. července 2006. Ani skutkové podstaty přestupků a tresty za ně neprošly revizí prakticky od roku 2011, kdy se staly součástí Zákona o silničním provozu. Předkladatel proto dle důvodové zprávy provedl komplexní analýzu současné právní úpravy, protože z jejich pohledu je míra dosahování cílů v oblasti především bezpečnosti provozu nedostatečná. Ukázalo se totiž, že současné správní tresty dostatečně neplní represivní ani preventivní funkci.

Předkladatel dále došel k závěru, že je také třeba posílit pravomoc policistů a strážníků ve věci pokut na místě, a to především s ohledem na 2 argumenty – pokuta uložená na místě má mít věší výchovný, tedy i prevenční vliv a zároveň nedochází k dalšímu zatěžování správního orgánu.

Obecně můžeme konstatovat, že Novela do bodového systému přináší větší přehled, protože ho výrazně zpřehlední. V současnou chvíli totiž existuje celkem 5 kategorií bodových přestupků, které jsou hodnoceny 2, 3, 4, 5 a 7 body. Novela však počítá s tím, že nově budou pouze 3 kategorie, a to 6bodových, 4 bodových a 2bodových přestupků. Z uvedeného vyplývá, že přestupky dříve „oceněny“ 7 body budou nově spadat do 6 bodové kategorie. Je zde však i řada přestupků, které budou přesunuty do vyšší kategorie, kdy například držení mobilního telefonu za jízdy nově přinese přestupci 4 body, místo dosavadních 2.

V rámci Novely zároveň dochází k revizi výše udělovaných pokut. Horní hranice za nejzávažnější přestupky se zvyšuje až na 75 000 Kč. Novinkou je také možnost navýšení horní hranice sazby pokuty na dvojnásobek v případě, že spácháním přestupku řidič způsobí dopravní nehodu. Takto zvýšená sazba však nesmí překročit hranici 100 000 Kč. Mezi přestupky, za které bude moci ve správním řízení udělit tuto pokutu, patří například odmítnutí podrobení se testu na alkohol nebo jiné návykové látky či řízení bez řidičského oprávnění.

Na druhou stranu však dochází i k možnosti mimořádného snížení dolní hranice sazby pokuty, a to až na 1/5. V odůvodněných případech k tomu může orgán přistoupit například v situaci, kdy by výše pokuty byla pro přestupce likvidační.

I zákaz činnosti bude rozdělen do 4 pásem a u nejzávažnějších přestupků se prodlužuje možný udělený trest. V 1. pásmu je zákaz dlouhý 4 – 6 měsíců, 6 – 12 měsíců (toto pásmo je určeno pro 17 letého řidiče, který by jel bez mentora, viz níže), 6 – 18 měsíců ve 3. pásmu a pro nejzávažnější přestupky ve 4. pásmu bude možno udělit zákaz řízení na 18 měsíců až 3 roky.

Poslední novinkou, kterou v rámci bodového systému stojí za to zmínit je fakt, že řidič bude nově informován o každé změně v jeho kartě řidiče. V praxi totiž nebylo výjimkou, že řidič zaplatil pokutu na místě, ale již nevěděl, že mu policista zároveň udělil body.

Výše uvedená změna bodového systému však není jediná zásadní změna, kterou Novela přináší. A nutno dodat, že ani další změny nejsou pouze kosmetickou úpravou současného stavu a je záhodno jim věnovat patřičnou pozornost.

Novela nově umožňuje řídit automobil již od 17 let s mentorem. Tato změna je označována jako „L17“. Zákonodárce si od této úpravy slibuje především to, že mladý řidič má možnost získávat řidičské zkušenosti v reálném, avšak kontrolovaném prostředí pod dohledem zkušeného mentora (často rodiče). Podobný model již řadu let funguje například v Německu, Rakousku či v severských státech. Například v právě  uvedeném Německu se počet nehod, které způsobili začínající řidiči v prvním roce samostatného řízení, snížil zhruba o 20 %. Každý takto mladý řidič bude moct mít maximálně 4 mentory. I na ty jsou kladeny poměrně vysoké nároky. Musí být zapsán do registru řidičů na základě žádosti 17 letého řidiče se souhlasem jeho zákonného zástupce, a to pouze v případě, že bude splňovat zákonem stanovené podmínky. Mezi ty patří například dostatečně dlouhá řidičská praxe (alespoň 10 let držení řidičského oprávnění skupiny B), z toho alespoň 5 let v kuse, a v posledních 5 letech jej musí držet nepřetržitě, tedy nesmělo mu být v posledních 5 letech zakázáno řídit v důsledku uloženého zákazu činnosti či vybodování. Ve chvíli zápisu nesmí mít v kartě řidiče zapsán žádný bod a nesmí jej získat ani v době „mentoringu“. Při doprovodu mladého řidiče bude muset mentor sedět vedle řidiče, sledovat provoz a nebude moct být pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Na závěr ještě připomínám, že pokud by jel takový řidič bez mentora, bude mu moct být udělena pokuta do výše 5 000 Kč a zákaz řízení na 6 – 12 měsíců.

Poslední výraznou změnou, která se opět týká především mladých řidičů, je řidičák na zkoušku. Toto opatření se bude týkat začínajících řidičů po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění. Řidičů do 2 let praxe jsou v České republice asi 3 procenta. Přesto však způsobí 11 % všech dopravních nehod. Ze statistik také vyplývá, že riziko smrtelné nehody je u řidiče mezi 18 a 24 lety 2x vyšší než u ostatních věkových skupin.

Pokud tedy řidič v prvních 2 letech způsobí některý ze závažných skutků, mezi které zákonodárce řadí trestné činy se zákazem řízení motorového vozidla (například ohrožení pod vlivem návykové látky), přestupky se zákazem řízení, mezi které patří například překročení rychlosti o 40 km/h v obci nebo odmítnutí zkoušky na alkohol, ale také přestupky a trestné činy hodnocené 6 body, je povinen k účasti na Dopravně psychologickém pohovoru a na praktickém školení začínajících řidičů v autoškole s tím, že do jeho absolvování nemůže takový řidič znovu za volant. Celkem se jedná o 9 hodin (5 vyučovacích v autoškole a 4 hodiny v rámci dopravně-psychologického pohovoru u jednoho z 260 akreditovaných dopravních psychologů).

Na závěr jsou zde ještě další dvě změny. Novela v rámci digitalizace státu umožní mít řidičský průkaz nahraný do speciální aplikace, kterým se například při policejní kontrole bude možno prokázat.

Na úplný závěr je ještě prostor pro zmínku o zvýšení maximální povolené rychlosti na dálnici až na 150 km/h. Nebude to však platit plošně, ale pouze na vybraných tříproudových dálničních úsecích, které budou vybaveny moderním telematickým značením, které bude v reálném čase vyhodnocovat například hustotu provozu a počasí, na základě čehož bude maximální rychlost upravovat.

Pokud máte jakýkoliv dotaz k nové úpravě či řešíte své dopravní přestupky, neváhejte se na nás obrátit. Náš tým odborníků je Vám k dispozici.