Preventivní testování dětí ve školách

V pondělí 12. 4. 2021 se po mnoha dlouhých týdnech vrátila do školních lavic alespoň část žáků. S účastí na prezenční výuce je dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, spojena povinnost žáka absolvovat preventivní testování na onemocnění COVID-19, a to prostřednictvím neinvazivních antigenních testů, který si žák provede sám, vždy v pondělí a ve čtvrtek, případně prostřednictvím neinvazivních PCR testů jednou týdně, přímo ve školách.

Testování ve školách vyvolalo mnoho emocí, někteří rodiče testování jejich dětí odmítají. K tomu je nutno připomenout, že žáka není možné k absolvování testu přinutit. V případě odmítnutí testu však žák nebude na prezenční výuku připuštěn, bude automaticky omluven z výuky a bude se na něj vztahovat stejný režim, jako by byl nemocný. Školy nejsou povinny v takovém případě zajistit distanční výuku, avšak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy školám doporučilo, aby distanční výuku poskytly, pokud je to možné.

Povinnost absolvovat preventivní testování ve školách se nevztahuje na žáky, kteří:

  1. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní;
  2. předloží negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, který není starší 48 hodin a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb;
  3. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynuly povinné lhůty.

Z prezenční výuky jsou pak z preventivních důvodů vyloučeni všichni žáci, kteří vykazují znaky respiračního onemocnění.

Jedním z důvodů, proč rodiče testování svých dětí ve škole odmítají, je obava dítěte, že jeho test bude pozitivní a s tím spojený strach dítěte z případné reakce spolužáků. To může u některých dětí vyvolat stresové reakce. V takovém případě lze doporučit, aby dítě absolvovalo testování u poskytovatelů zdravotnických služeb a ve škole následně předložilo pouze negativní výsledek.

Mnoho rodičů si také klade otázku, zda je vůbec nařízené preventivní testování v souladu se zákonem, potažmo s Ústavou České republiky. Není pochyb o tom, že v této otázce proti sobě stojí minimálně dvě základní práva, a to právo na svobodný přístup ke vzdělání a právo na ochranu zdraví a života. Tato práva jsou omezitelná pouze v souladu se zákonem a pravidly proporcionality tak, jak je definoval Ústavní soud. Preventivní testování nejen ve školách, ale také v podnicích, je nyní považováno za klíčový prostředek boje s probíhající pandemií. V tomto ohledu by mohlo preventivní testování splňovat požadavek proporcionality, protože jeho cíl, tj. ochrana zdraví osob a minimalizace šíření nákazy, převyšuje zásah do práv jednotlivců, kteří jsou povinni podrobit se pravidelnému neinvazivnímu testování.

V úvahu by mohla připadat také otázka zásahu do práva na ochranu tělesné integrity. Toto právo však není dle mého názoru zasaženo, neboť byly zvoleny neinvazivní formy testování, které nejsou způsobilé způsobit testované osobě jakoukoli újmu na zdraví.

V tuto chvíli tedy nezbývá než doufat, že preventivní testování opravdu naplní svůj zamýšlený účel – tj. snížení rizika nákazy, a že příslušné orgány budou pečlivě sledovat naplňování tohoto cíle, mimo jiné s ohledem na spolehlivost používaných testů tak, aby k zásahům do práv žáků docházelo opravdu pouze v nezbytné míře a účinnými nástroji.

Mgr. Sabina Čamdžićová

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“