Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokuty ve výši téměř 3 miliony korun za kartelovou dohodu o veřejných zakázkách logistickým společnostem EXPRES VAN s.r.o. a Lorenc Logistic, s.r.o., které koordinovaly své nabídky v souvislosti s veřejnými zakázkami Správy železnic na přepravu obchodních balíků. Úřad poprvé uložil rovněž i zákaz plnění veřejných zakázek, a to společnosti EXPRES VAN s.r.o., na dobu 2 let.

Kartelové dohody uzavírají soutěžitelé s cílem omezit hospodářskou soutěž, rozdělit si trh, ovládnout jej a vyhnout se tak rizikům a nejistotám vyplývajícím z přirozeného konkurenčního boje. Jelikož kartely zásadně narušují hospodářské prostředí a snižují blahobyt spotřebitele, účast v nich může Úřad potrestat pokutami až do výše 10 milionů korun nebo do 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, nebo zákazem plnění veřejných zakázek až na 3 roky[1].

Účastníci zakázaných dohod však mají určité možnosti, jak dosáhnout snížení či prominutí sankcí, které jim ze strany Úřadu hrozí.

První možností je tzv. Leniency program neboli program shovívavosti[2], který garantuje menší postih soutěžiteli, který Úřadu ohlásí kartel, jehož je součástí, a poskytne k němu veškeré jemu dostupné informace a důkazy. Tomuto soutěžiteli pak bude snížena nebo zcela prominuta hrozící pokuta. Podmínkou však je, aby předložené informace Úřad dosud neměl k dispozici a aby tyto informace měly dostatečnou hodnotu pro vyšetřování kartelové dohody.

Soutěžitelé mohou rovněž využít institut narovnání s Úřadem[3], v rámci něhož se přiznají k účasti na kartelu, a v případě, že Úřad bude mít za to, že s ohledem na povahu a závažnost posuzovaného správního deliktu bude takový postih dostatečný, sníží v rámci narovnání soutěžiteli pokutu o 20 %.

V obou případech musí však soutěžitel včas podat k Úřadu žádost o upuštění od uložení pokuty. Pro využití Leniency programu musí být tato žádost podána nejpozději do dne, kdy bylo soutěžiteli doručeno tzv. sdělení výhrad[4], kterým Úřad informuje účastníky o hlavních důkazech o kartelové dohodě a o výši hrozící pokuty. Pro využití institutu narovnání musí být žádost o snížení pokuty podána nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bylo soutěžiteli doručeno sdělení výhrad.

Soutěžitelům, kteří přistoupí na Leniency program nebo narovnání, rovněž nemůže být uložen trest zákazu plnění veřejných zakázek. Snad právě to je důvod, proč byl tento trest poprvé v historii uložen až nyní, ačkoli v zákoně je zakotven od konce roku 2012[5]. EXPRES VAN s.r.o., zmiňovaná výše, nevyužila ani jednoho z institutů a zákazu plnění veřejných zakázek se tak nevyhnula. Lorenc Logistic, s.r.o. naproti tomu přistoupila na narovnání s Úřadem, a byla jí proto uložena „pouze“ pokuta. Nutno však upozornit, že rozhodnutí Úřadu ještě nenabylo právní moci, a může tak být zrušeno nebo změněno předsedou Úřadu.

Vstřícné kroky ze strany Úřadu přináší krom časové úspory a možnosti snížení sankcí další výhody. Právě existence Leniency programu a možnosti narovnání totiž může vést k odhalení kartelu, neboť účastníci protizákonné dohody jejich uzavření a obsah samozřejmě pečlivě tají. Bez spolupráce některého z členů je tak mnohdy nemožné kartel odhalit, a ty tak mohou fungovat desítky let. Leniency program a možnost narovnání rovněž působí jako prevence proti samotnému vzniku kartelů, jelikož jejich účastníci se nemohou stoprocentně spoléhat na loajalitu ostatních členů, což je mnohdy od účasti v kartelové dohodě odradí.

 

[1] Viz § 22a odst. 1 písm. b) ve spojení s odst. 2, 3 a 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOHS“).

[2] Leniency program je zakotven v ust. § 22ba odst. 1 ZOHS.

[3] Institut narovnání je zakotven v ust. § 22ba odst. 2 ZOHS.

[4] Viz § 7 odst. 3 a § 21b ZOHS.

[5] Viz § 22a odst. 4, 5, 6 a § 22ba odst. 3 ZOHS.