V souvislosti s právě probíhajícími Hrami XXXII. olympiády v Tokiu přinášíme shrnutí pravidel týkajících se užívání osobnostních atributů účastníků olympiády a propagace jejich sponzorů.

Právní rámec pravidla 40 Olympijské charty je pro Mezinárodní olympijský výbor (dále „MOV“) zásadní, jelikož přímo ovlivňuje výši příjmů MOV z reklamy a sponzorských smluv v souvislosti s olympijskými hrami. Tyto finanční prostředky pak MOV v rámci principu solidarity rozděluje, mimo jiné, jednotlivým národním olympijským výborům, což má ve svém důsledku vliv na financování jednotlivých olympijských týmů, olympijských sportů či účast sportovců na samotných olympijských hrách.

Historicky bylo znění pravidla 40 Olympijské charty, až do roku 2019, velice striktní, jelikož neolympijským partnerům prakticky zakazovalo jakékoliv užití osobnostních atributů jimi sponzorovaného účastníka olympiády. Samotní účastníci her pak nemohli svým osobním neolympijským sponzorům zasílat ani děkovné vzkazy. V roce 2019 se však pravidlo 40 Olympijské charty pod nátlakem především sportovců částečně uvolnilo do podoby popsané níže.

Pravidla upravující nadepsanou problematiku jsou podrobněji rozvedena v dokumentu MOV s názvem „Komerční příležitosti pro účastníky přeložených Her XXXII. olympiády v Tokiu 2020“[1] (dále „Základní zásady“), který byl vydán v návaznosti na změnu znění pravidla 40 Olympijské charty provedenou v roce 2019. V současné chvíli nám nejsou známa žádná pravidla přijatá Českým olympijským výborem k provedení ustanovení Základních zásad, která by problematiku komerčních příležitostí pro účastníky olympiády dále rozvíjela pro území ČR.

Základní zásady se vztahují na závodníky, trenéry a funkcionáře, kteří se her v Tokiu účastní, a to v období od 13.7.2021 do 10.8.2021 včetně. Ačkoli se tedy Základní zásady vztahují ad hoc na konkrétní olympijské hry, lze předpokládat, že pravidla pro následující zimní hry v Pekingu budou obdobná.

Dle Základních zásad se užíváním osobnostních atributů (či, chcete-li, „osobnostních práv“) rozumí užití jakéhokoliv odkazu na účastníka olympiády, ať již formou osobní přítomnosti dané osoby na akci sponzora, použití její podobizny (resp. jejího záznamu), jména nebo přenosu či záznamu jeho sportovního výkonu (včetně výkonu na hrách v Tokiu a výkonů uskutečněných v nedávné minulosti).

Základní zásady platí pro veškeré formy komerční propagace, včetně propagace na sociálních sítích, rozhlasové a online reklamy či půjčování nebo darování produktů účastníkům olympiády.

V obecné rovině mohou všichni účastníci her v Tokiu propagovat své sponzory a všichni sponzoři mohou používat osobností práva účastníků olympiády po dobu jejího konání, a to za podmínky, že budou dodržovány Základní zásady. To platí jak pro „olympijské partnery“, tj. oficiální sponzory OH, tak pro „neolympijské partnery“.

Olympijskými partnery se rozumí osoby, které uzavřely sponzorské smlouvy s MOV, Organizačním výborem OH nebo jednotlivými národními olympijskými výbory. Užití osobnostních práv účastníků olympiády je olympijským partnerům umožněno v souladu s podmínkami příslušné sponzorské smlouvy. Na rozdíl od neolympijských partnerů pak mohou provádět v průběhu her tzv. blahopřejnou reklamu, kterou se rozumí různé podporující vzkazy sportovcům nebo národním olympijským týmům či blahopřejné vzkazy chválící sportovce nebo olympijské týmy za úspěchy dosažené na hrách v Tokiu.

Na reklamu neolympijských partnerů jsou ve srovnání s olympijskými partnery kladeny vyšší nároky, přičemž osobnostní práva účastníka olympiády mohou po dobu jejího konání používat za následujících předpokladů:

  1. získání souhlasu dotčeného účastníka olympiády;
  2. užití osobnostních práv bude respektovat zásady MOV a příslušného národního olympijského výboru, kterými se řídí činnosti nekompatibilní s olympijskými hodnotami (např. zákaz sponzoringových smluv na tabákové či alkoholické výrobky);
  3. v rámci reklamy nebude použito olympijské duševní vlastnictví (např. olympijský symbol, emblém, maskot, slova „olympijský“, „olympiáda“, „olympijské hry“ či názvy olympijských týmů, jako např. „tým ČR“); a
  4. reklama bude představovat tzv. reklamu všeobecného charakteru.

O „reklamu všeobecného charakteru“ se jedná v případě, že:

  1. jedinou souvislostí mezi olympiádou, MOV, Organizačním výborem OH, některým národním olympijským výborem a/nebo národním olympijským týmem na straně jedné a příslušnou reklamní aktivitou na straně druhé je skutečnost, že reklama využívá osobnostních práv účastníka olympiády;
  2. reklama byla na trhu po dobu minimálně devadesáti dní před konáním her v Tokiu; a
  3. reklama probíhá konzistentně a není v průběhu konání her zintenzivněna.

Za účelem poskytnutí větší flexibility účastníkům olympiády může MOV v individuálních případech udělit výjimky z pravidel uvedených v bodech 2) a 3) výše, nicméně vždy bude nutno naplnit podmínku stanovenou v bodě 1). Tak se může stát například u sportovců, kteří se účastní i dalších soutěží krátce před začátkem nebo po skončení her v Tokiu.

Reklama všeobecného charakteru neolympijských partnerů musí být dále ještě v souladu se Základními zásadami oznámena MOV nebo příslušnému národnímu olympijskému výboru (v závislosti na teritoriálním rozsahu předmětné reklamy) prostřednictvím k tomu určené online platformy. V případě her v Tokiu tak muselo být učiněno do 15. května 2021. U reklamy v sociálních médiích pak nebylo nutno oznamovat jednotlivé příspěvky, nicméně sponzor byl povinen v rámci oznámení popsaného výše předložit tzv. plán reklamy obsahující popis povahy a plánovaného obsahu příspěvků. Pozdější oznámení bylo umožněno v případě sportovců, kteří se na olympiádu v Tokiu kvalifikovali po 15. květnu 2021.

Tzv. blahopřejnou reklamu mohou neolympijští partneři realizovat ve vtahu k účastníkům olympiády, s nimiž mají uzavřenou smlouvu, výlučně před začátkem her v Tokiu a po jejich skončení, vždy však bez použití olympijského vlastnictví.

V neposlední řadě je také nutno zmínit tzv. online vzkazy. Účastníci olympiády mohou na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách zveřejňovat krátké děkovné vzkazy adresované olympijským partnerům a/nebo svým osobním neolympijským partnerům, a to i během her v Tokiu. Online vzkazy účastníka olympiády nicméně nesmějí obsahovat prohlášení, že určitý produkt nebo služba zlepšila jeho výkon ani jiné vyjádření osobní podpory daného produktu nebo služby. Online vzkazy dále musí také respektovat zásady MOV a příslušného národního olympijského výboru, kterými se řídí činnosti nekompatibilní s olympijskými hodnotami.  Vůči neolympijskému partnerovi může účastník her učinit pouze jeden děkovný vzkaz, který navíc nesmí naznačovat jakýkoliv komerční vztah mezi neolympijským partnerem a MOV, hrami v Tokiu, národním olympijským výborem nebo národním olympijským týmem. Neměly by se ani kombinovat děkovné vzkazy olympijským partnerům se vzkazy adresovanými partnerům neolympijským. Účastníci her v Tokiu nemají ve vztahu k online vzkazům žádné oznamovací povinnosti. Počet děkovných vzkazů olympijským partnerům není nijak omezen a lze v nich užívat olympijské vlastnictví.

Pro úplnost uvádíme, že právo účastníka olympiády na uzavírání osobních sponzorských smluv v průběhu her v Tokiu není nijak omezeno, a i během nich lze uzavírat smlouvy se subjekty, které nejsou olympijskými partnery. Omezena je toliko realizace reklamy, nikoli však uzavírání kontraktů.

Nedodržení výše popsaných podmínek pro reklamu v průběhu olympiády může vést k vyloučení dotčeného sportovce z her, popř. k jeho finančnímu postihu ze strany MOV. Tyto sankce se mohou podle situace uplatnit i na celý tým v případě kolektivního sportu.

S ohledem na lhůtu pro oznámení reklamy všeobecného charakteru neolympijských partnerů již není možno nadepsanou problematiku efektivně řešit ve vztahu k probíhajícím letním hrám v Tokiu. Na únor 2022 jsou nicméně naplánovány zimní olympijské hry v Pekingu a všem sportovcům a sponzorům doporučujeme, s přihlédnutím ke stále značnému omezení „olympijské“ reklamy, začít řešit otázky případného sponzoringu co nejdříve.

 


[1] Základní zásady lze nalézt zde.