1. 1. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 418/2021 Sb., kterým byly novelizovány zákony o Policii ČR, o celní správě a obecní policii. Kvůli této novelizaci by si měli řidiči dávat od ledna větší pozor na dopravní přestupky. Pokud policisté, celníci či strážníci při kontrole vozidla zjistí, že řidič nebo provozovatel vozu nezaplatil splatnou pravomocně uloženou pokutu za dopravní delikt, mohou nově na místě požadovat její uhrazení. V případě, že řidič pokutu hotově či kartou nezaplatí, bude možné mu zadržet registrační značky vozidla nebo zabránit odjezdu vozidla tzv. botičkou. Působnost strážníka obecní policie je v tomto kontextu omezena na území obce, kde se přestupek stal a která obecní policii zřídila, nebo na obec, která uzavřela s jinou obcí veřejnoprávní smlouvu podle § 3a zákona o obecní policii.

Policista (celník, strážník) nemusí zadržet registrační značku nebo zabránit odjezdu motorového vozidla pouze, pokud vyhodnotí, že jde o případ hodný zvláštního zřetele. Mezi tyto případy patří situace vycházející z principu přiměřenosti zákona jako například pokud jsou ve voze přepravovány osoby, u nichž je z důvodu zdravotního stavu anebo věku omezena samostatná mobilita nebo pokud je vozem přepravováno zboží podléhající rychlé zkáze. Posouzení přitom vychází z individuálních okolností, které na posuzuje na místě přítomný policista (celník, strážník). Případné škody způsobené v souvislosti se zadržením tabulek registrační značky nebo s použitím tzv. botičky, škody způsobené omezením užívání vozidla, náklady spojené s jízdou na určené místo i s odstavením vozidla jdou k tíži osoby, která má nedoplatek. Odpovědnost policisty (celníka, strážníka) vzniká pouze tehdy, pokud by škoda vznikla nesprávným úředním postupem.

Dodatečně pak lze nedoplatek uhradit na služebně, kde jsou uloženy odejmuté registrační značky vozidla, u celního úřadu anebo na bankovní účet správce daně. Po úhradě nedoplatku, resp. po prokázání jeho úhrady, budou odejmuté značky navráceny anebo vozidlo uvolněno. V případě, že má nedoplatek pouze řidič, může o odstranění tzv. botičky nebo vrácení tabulek registrační značky požádat provozovatel vozidla.

Závěrem si dovolujeme upozornit, abyste se nepokoušeli případné odebraní tabulek registrační značky vozidla reagovat žádostí o vydání nových registračních značek anebo jízdou bez značek či se značkami patřícími jinému vozidlu. Ve všech případech byste se dopouštěli dalšího přestupku a vystavovali se tak riziku peněžité sankce či zákazu činnosti.

Mgr. Sabina Čamdžićová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“