Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ze dne 1. června 2021 (známý spíše pod zkratkou „DEPO“), přináší řadu legislativních novinek, které posilují digitalizaci české veřejné správy, ale i většiny obyvatel.

Hlavní legislativní změnu představuje rozšíření povinných subjektů, které musí mít obligatorně zřízenou datovou schránku. V této souvislosti dochází od 1. 1. 2023 k účinnosti změny zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“).

Od nového roku budou muset mít povinně zřízenou datovou schránku:

1. Právnické osoby, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku

Doposud musely mít povinně zřízenou datovou schránku pouze právnické osoby, které byly zapsány v obchodním rejstříku. Nově se bude tato povinnost týkat všech právnických osob, které jsou zapsány v registru osob – tedy ve veřejném rejstříku. Tato změna se tak dotkne spolků, nadací, společenství vlastníků jednotek a dalších právnických osob zapsaných v jakémkoliv veřejném rejstříku.

2. Podnikajícím fyzickým osobám

DEPO ukládá ministerstvu vnitra bezplatně zřídit datovou schránku všem podnikajícím fyzickým osobám. Datová schránka jim bude zřízena bezodkladně poté, co ministerstvo vnitra obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku.

3. Všem fyzickým osobám, které použijí „kvalifikovaný prostředek“

Nejširší množina nových povinných subjektů a zároveň nejpodstatnější změna se skrývá právě pod tímto bodem. Od nového roku bude datová schránka automaticky zřizována všem plně svéprávným fyzickým osobám, jakmile použijí bankovní identitu (případně jakýkoliv jiný elektronický prostředek v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace jako například tzv. elektronický občanský průkaz nebo mobilní klíč eGovernmentu), vůči tomu, kdo umožňuje prokázání totožnosti podle zákona o elektronických úkonech.

K výše uvedenému je třeba dodat, že fyzické osoby „nepodnikající“ se kromě nepoužívání výše uvedených elektronických prostředků mohou povinnosti využívat datovou schránkou vyhnout také žádostí zaslanou na ministerstvo vnitra o její znepřístupnění.

Zákonodárce tedy presumuje, že osoba, tím že používá zejména bankovní identitu, je dostatečně „gramotná“ na to, aby mohla pracovat s datovými schránkami.

V této souvislosti je třeba upozornit zejména na tzv. „fikci doručení“. Dokument, který bude odeslán do datové schránky, se považuje za doručený okamžikem přihlášení oprávněné osoby. Pokud se oprávněná osoba nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů, ode dne odeslání dokumentu do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Tento postup se od letošního roku uplatňuje jak v korespondenci s orgánem veřejné sféry, tak také v korespondenci soukromé povahy pomocí datových schránek. Na základě výše uvedeného je tak na místě doporučit pravidelnou kontrolu obsahu datové schránky.

Mgr. Nick Byrtus

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“