Dne 2. 3. 2022 vláda ČR předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (dále jen „ZoPNV“), jehož cílem je transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Návrh ZoPNV byl Poslaneckou sněmovnou zaevidován jako sněmovní tisk č. 160/0 a zařazen na pořad 16. schůze Poslanecké sněmovny, která začne od 22. 3. 2022.

Hlavní principy ZoPNV spočívají ve stanovení povinnosti zadavatelů dosahovat určených minimálních podílů tzv. čistých (nízkoemisních) vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících. ZoPNV by se měl vztahovat na nadlimitní veřejné zakázky, jejichž předmětem je nákup, leasing nebo pronájem vozidla, dále na nadlimitní veřejné zakázky na některé služby (např. služby veřejné silniční dopravy, sběr odpadu nebo doručování balíků) [1] a některé veřejné služby v přepravě cestujících.

ZoPNV stanoví dvě časová období, ve kterých pro zadavatele platí různé povinnosti. První, „mírnější“ období by mělo trvat od účinnosti zákona do 31. 12. 2025, druhé „přísnější“ období pak od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2030.

V závislosti na časovém období se primárně budou lišit minimální podíly nízkoemisních vozidel, které budou zadavatelé povinni dodržet:

Minimální podíly nízkoemisních vozidel

Od účinnosti ZoPNV do 31. 12. 2025

Od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2030

Osobní a lehká užitková vozidla

29,7 %

29,7 %

Nákladní automobily

9 %

11 %

Autobusy

41 %

60 %

Poloviny z těchto minimálních podílů pro autobusy bude muset být dosaženo prostřednictvím vozidel s nulovými emisemi.

Rovněž definice nízkoemisních vozidel, by se v jednotlivých obdobích měla lišit. V prvním období budou za nízkoemisní považována všechna osobní vozidla do 5 tun a lehká užitková vozidla do 3,5 tuny, [2] která nepřesahují emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu.[3] V druhém období už budou za nízkoemisní považována jen ta vozidla, jejichž provoz nemá žádné emise CO2. Po celou dobu účinnosti ZoPNV by za nízkoemisní měla být považována osobní vozidla nad 5 tun a lehká užitková vozidla nad 3,5 tuny[4] využívající alternativní palivo a vozidla určená k provozu na trolejbusové dráze.

V současné době upravuje povinnosti zadavatelů při zadávání veřejných zakázek na pořízení silničních vozidel nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. To ukládá zadavateli při stanovení zadávacích podmínek na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je pořízení silničních vozidel kategorie M nebo N (tj. osobních a lehkých užitkových vozidel), povinnost zohlednit energetické a ekologické dopady provozu vozidel za dobu jejich životnosti. Za tímto účelem musí zadavatel v zadávací dokumentaci stanovit odkaz na minimální emisní limit EURO, který musí vozidlo splňovat, a u některých vozidel i maximální spotřebu pohonných hmot.

Návrh ZoPNV byl vládou schválen již v prosinci 2020 a do Poslanecké sněmovny postoupen 5. ledna 2021, Poslanecká sněmovna jej však ve svém předchozím volebním období nestihla projednat. Právní úprava obsažená v návrhu zákona tak byla prozatím přijata alespoň ve formě usnesení vlády.[5]Podle aktuálních odhadů by ZoPNV mohl nabýt účinnosti ve 3. čtvrtletí letošního roku.

Informace o průběhu legislativního procesu a uvedený sněmovní tisk včetně textu návrhu zákona a důvodové zprávy k nalezení ZDE.

 

[1] Kompletní výčet služeb, na které se ZoPNV vztahuje, je obsažen v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

[2] Silniční vozidla kategorie M1, M2 nebo N1 podle přílohy II části B směrnice 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „směrnice 2007/46/ES“)

[3] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), ve znění pozdějších předpisů

[4] Silniční vozidla kategorie N2 nebo N3 nebo silniční vozidla třídy I kategorie M3 anebo třídy A kategorie M3 podle přílohy II části B směrnice 2007/46/ES

[5] Usnesení vlády ze dne 26. 7. 2021 č. 685 o zavedení Pravidel podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících