Nouzový stav a související opatření vlády 

Dne 12. března 2020 byl usnesením vlády ČR č. 194 vyhlášen v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, nouzový stav. Mnoho článků se v poslední době zabývalo obecně právními dopady nouzového stavu, případně odpovědností státu za škodu způsobenou mimořádnými opatřeními podnikatelům i všem občanům. Stranou obecné pozornosti zůstávají některé specifické problémy podnikatelů v jednotlivých odvětvích průmyslu a služeb. 
Jedním z nich je poskytování ubytovacích služeb. Usnesením vlády č. 214 ze dne 15. března 2020, o přijetí krizového opatření, byl v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu zakázán s účinností od 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 „prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu II/7 (lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění) a školských ubytovacích zařízeních.“

Zákaz prodeje ubytovacích služeb v praxi 

Jak je to s poskytováním ubytovacích služeb v praxi? Jak vyplývá z textu usnesení, je zakázán veškerý prodej ubytovacích služeb se stanovenými výjimkami. Jedná se zejména o zákaz o ubytovacích služeb v bytových a rodinných domech, zejména tzv. služby Airbnb, ale i služby v stavbách definovaných v § 2 písm. c), body 1 až 3 vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění (dále jen „vyhláška“). Zákaz se tak vztahuje i na hotely, tedy ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených, motely, tedy ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy, i penziony, tedy ubytovací zařízení s nejméně 5 a maximálně 20 pokoji pro hosty a s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb.
Naopak podle výjimky obsažené v citovaném usnesení vlády lze i nadále poskytovat ubytovací služby „v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu II/7 (lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění) a školských ubytovacích zařízeních.“ I toto usnesení však již bylo překonáno, neboť usnesením vlády č. 252 ze dne 18. 3. 2020 bylo zakázáno poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou rehabilitační péči přijímat nové pacienty, čímž bylo ovlivněno poskytování souvisejících ubytovacích služeb. 

Ubytovávat tak lze osoby, které využívají ubytování v souvislosti s výkonem svého povolání anebo jako nezbytnou součást jiné podnikatelské aktivity. Typicky je možné bez omezení ubytovávat dělníky na stavbách, a to jak v ubytovnách k tomu primárně určených, tak ve stavbách původně určených jako hotely či penziony. Například při rekonstrukci hotelu je možné ubytovat dělníky přímo v tomto hotelu, jelikož dělníci zde přespávají v podstatě na pracovišti v souvislosti s výkonem své profese, případně v penzionu vedlejším, na který bude v tomto případě pohlíženo jako na dělnickou ubytovnu. 

I když lze za výše uvedeným účelem poskytovat ubytovací služby, nelze přehlédnout usnesení vlády č. 215 ze dne 16. března 2020, kterým byl všem osobám zakázán s účinností od 16. 3. 2020 volný pohyb na území celé České republiky. Ubytovávat tak lze pouze osoby, kterým byla udělena výjimka ze zákazu pobytu, tedy zejména podnikatele a zaměstnance při výkonu jejich činnosti. 

Závěr

Prodej ubytovacích služeb v celé republice je, až na malé výjimky, od 16. března minimálně do 24. března zakázán, přičemž je vzhledem k aktuálnímu vývoji pravděpodobné, že se tento termín bude ještě posouvat. Dokončit je možné pobyty započaté před tímto datem, přičemž pobyty nelze jakkoliv prodlužovat ano přijímat nové objednávky. To však neznamená, že je zakázáno ubytovat kohokoliv v jakékoliv provozovně. V provozu zůstávají zejména ubytovny a školská ubytovací zařízení, která mohou ubytovat osoby, pro které je to nezbytné v souvislosti s výkonem jejich profese. 

JUDr. Petr Toman, LL.M., advokát
Mgr. Filip Mamrilla, advokátní koncipient

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mohlo by vás zajímat