Konec bezvýsledných exekucí a pomoc dlužníkům z dluhové pasti, to si slibují zákonodárci od novely exekučního řádu, kterou dne 20. 7. 2021 podepsal prezident republiky. Novela však znevýhodní zejména věřitele nemajetných dlužníků při vymáhání pohledávek v exekučním řízení. V článku se zaměříme na změny, které novela přinese pro věřitele. Novela nabývá až na určité výjimky účinnosti dne 1. 1. 2022.

První změnou, kterou novela přináší je stanovení maximální délky vedení exekučního řízení na vymožení exekučního plnění. V případě, že po dobu šesti (6) let nedojde ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti ve výši, která by postačovala alespoň ke krytí nákladů exekuce, vyzve exekutor oprávněného k vyjádření, zda souhlasí se zastavením exekuce či nikoliv. Pokud oprávněný se zastavením nesouhlasí, musí uhradit zálohu na další vedení exekuce, ve výši stanovené prováděcím předpisem[1], která by měla činit částku 1.000,- Kč. Uhrazením zálohy dojde k prodloužení doby vedení exekuce o tři (3) roky. Uvedený postup, prodloužení doby o tři (3) roky, je možné opakovat pouze jednou, maximální doba prodloužení neúspěšné exekuce je tedy šest (6) let. Pokud ani v prodloužené době nedojde k vymožení plnění postačujícího alespoň na úhradu nákladů exekuce, exekutor řízení zastaví. V případě, kdy dojde částečnému uspokojení vymáhaného plnění alespoň v rozsahu nákladů exekuce, počíná běžet znovu lhůta šesti (6) let.

Maximální doba a povinnost úhrady zálohy na další vedení exekuce se však nebude týkat pohledávek na vymožení výživného pro nezletilé dítě či náhradu újmy náhrady újmy způsobené poškozenému pracovním úrazem, nemocí z povolání, ublížením na zdraví, apod.

Do doby neúspěšného vedení exekuce bude započítána i doba, po kterou jsou exekuce vedeny před účinností novely. Se zastavováním exekucí však novela počítá nejdříve jeden (1) rok od její účinnosti.

Další změnou, pro věřitele důležitou, avšak nikoliv výhodnou, je změna způsobu započtení vymoženého plnění na pohledávku. Vymožené plnění se nově nejprve započte na náklady exekuce, následně na jistinu pohledávky a teprve poté na úroky, na úroky z prodlení, a nakonec na náklady oprávněného. Uvedená změna by měla zabránit nárůstu dluhů, ke kterému docházelo z důvodu započtení vymoženého plnění nejdříve na příslušenství pohledávky, a následně na jistinu, v souladu s § 1932 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který stanoví: „Má-li dlužník plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu, ledaže dlužník projeví při plnění jinou vůli a věřitel s tím souhlasí.

Velké změny se dotknou též věřitelů, kteří vymáhají pohledávku do výše původní jistiny 1.500,- Kč, a v posledních třech (3) letech z vymáhané pohledávky nebylo nic vymoženo. V těchto řízeních vyzve exekutor oprávněného ke složení zálohy na náklady exekuce. Pokud nebude částka složena, exekutor řízení zastaví. Po složení zálohy bude exekuční řízení probíhat po dobu dalších tří (3) let. Výzva ke složení zálohy se nezašle a exekutor exekuci nezastaví, probíhá-li proti povinnému insolvenční řízení nebo pokud jsou vymáhány pohledávky výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy. Po zastavení exekučního řízení je věřitel oprávněn uplatnit formou slevy na dani z příjmu náhradu, která mu bude přiznána exekutorem při zastavení exekuce.

Změnou naopak výhodnou pro věřitele je elektronické zpřístupnění exekučního spisu na písemnou žádost oprávněného. Oprávněný bude mít možnost požádat exekutora o kopii celého exekučního spisu v elektronické podobě. Zpřístupnění by mělo být bezplatné, avšak při opakované žádosti je exekutor oprávněn požadovat náhradu nákladů spojených s poskytnutím spisu.

Jaké další změny novela přinese, zejména pro dlužníky, se dozvíte v příštím článku.

Mgr. Dominika Matoušová

 


[1] vyhláškou č. 330/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“