Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti má za cíl motivovat zaměstnavatele prostřednictvím slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti k tomu, aby vytvářeli větší počet pracovních (služebních) míst na kratší pracovní (služební) dobu pro osoby, které z důvodu různých životních situací zpravidla nemohou pracovat po stanovenou týdenní pracovní dobu a považovali tak tyto osoby za více preferované při obsazování pracovních (služebních) míst na kratší pracovní (služební) dobu.[1]

Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném za kalendářní měsíc za zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru, který:

1. je starší 55 let,

2. pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů

3. pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

4. se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem,

5. v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci,

6. je osobou se zdravotním postižením,

7. je mladší 21 let.

Současně je se zaměstnancem uvedeným v bodech 1 až 6 sjednána kratší pracovní nebo služební doba, než činí stanovená týdenní pracovní nebo služební doba, přičemž rozsah takto stanovené kratší pracovní nebo služební doby činí nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně. Vykonává-li zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru, náleží sleva na pojistném jen z jednoho zaměstnání, přičemž limit počtu hodin platí pro všechna tato zaměstnání dohromady.

Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců.

Novela zákona obsahuje řadu výluk, pro něž se sleva na pojistném za zaměstnance neuplatní. Dále je vhodné upozornit na to, aby zaměstnavatelé včas oznámili ČSSZ[2] záměr slevu uplatňovat, a to na předepsaném tiskopisu. Současně by zaměstnavatelé měli vést v patrnosti, že slevu na pojistném lze uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistném náleží.

S novou úpravou přichází nové povinnosti pro zaměstnavatele, které musí splnit, aby jim sleva náležela. Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje právní poradenství v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Obraťte se na nás v případě jakýchkoli dotazů, které se Vás týkají, ať už jako zaměstnance nebo zaměstnavatele.

Radek Voňavka

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Radek Voňavka

 


[2] Česká správa sociálního zabezpečení