Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti Občanské demokratické strany týkající se průběhu voleb v obci Hřensko

Dne 4. května 2011 Ústavní soud na základě ústavní stížnosti Občanské demokratické strany (ODS) svým nálezem zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým Krajský soud v Ústí nad Labem nevyhověl návrhu ODS na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce Hřensko konaných dne 15 a 16. října 2010. V řízení před Ústavním soudem i před Krajským soudem v Ústí nad Labem zastupuje ODS partner naší advokátní kanceláře advokát JUDr. Petr Toman.

ODS podala návrh na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce Hřensko, protože krátce před konáním voleb se k trvalému pobytu v této obci přihlásilo 67 osob starších 18 let, v důsledku čehož vrostl počet voličů v obci asi o třetinu. Přihlášení nových obyvatel k trvalému pobytu přitom umožnila osoba, která ve volbách do zastupitelstva též kandidovala.

Krajský soud v Ústí nad Labem však návrh ODS na vyslovení neplatnosti voleb zamítl svým usnesením ze dne 16. listopadu 2010 č.j. 15A 116/2010, protože dospěl k závěru, že přihlášení nových občanů k trvalému pobytu bylo v souladu s právními předpisy. Krajský soud v Ústí nad Labem ve svém zamítavém rozhodnutí dospěl k závěru, že trvalý pobyt jako podmínka volebního práva je povahou evidenční a konstatoval, že podmínka trvalého pobytu pro realizaci volebního práva byla u všech voličů pro volby do zastupitelstva obce Hřensko splněna a i voliči přihlášení k trvalému pobytu těsně před konáním voleb byli oprávněni své aktivní volební právo realizovat.

Výše uvedený právní názor Krajského soudu v Ústí nad Labem však ODS považuje za protiústavní, formalistický a formálně pozitivistický. ODS proto podala proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ústavní stížnost.

Ústavní stížnosti pak Ústavní soud svým nálezem ze dne 4. května 2011 sp.zn. Pl. ÚS 59/10 vyhověl as rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem zrušil. Ústavní soud sice souhlasí s názorem, že trvalý pobyt má evidenční charakter, vždy je však dle názoru Ústavního soudu ve vztahu k platnosti voleb třeba zkoumat, jaký byl účel přihlášení nových voličů k trvalému pobytu. Ústavní soud ve svém nálezu doslova uvedl:
„Trvalý pobyt v obci, jako ústavní a zákonná podmínka výkonu aktivního i pasivního volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí, není v právní úpravě ustanovena samoúčelně. Sleduje totiž legitimní cíl, aby orgány samosprávy obce měli právo volit jen obyvatelé obce, tj. ti, kteří v obci trvale žijí a tedy tvoří (relativně) trvalou součást územního společenství osob, které si prostřednictvím voleb do zastupitelstev obcí volí své zástupce za účelem svěření podstatného rozsahu svého práva na výkon obecní samosprávy po dobu čtyř následujících let.“

Ústavní soud dále zdůraznil, že při posuzování platnosti voleb je nezbytné posoudit, zda existují závažné a důvodné pochybnosti o úmyslu nově přihlášených osob se na území obce trvale zdržovat. Ústavní soud proto rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem zrušil. Krajský soud v Ústí nad Labem bude nyní muset na základě nálezu Ústavního soudu zkoumat, zda přihlášení nových voličů k trvalému pobytu nebylo účelové a zda přihlášení nových voličů vedlo k ovlivnění výsledků voleb.

Celý text nálezu Ústavního soudu je k dispozici ZDE.