Obecně o Phantom Shares

S rozvojem firemní kultury a vedení obchodních společností, se na poli odměňování zaměstnanců objevila řada novinek, jež stojí za zmínku.

Jednou z nich je tzv. Phantom Share, který se stále více dostává do popředí zejména u zahraničních společností (Proctor & Gamble, Saatchi & Saatchi apod.). Jedná se o nabídku motivačního programu, zpravidla pro výše postavené zaměstnance, kteří obdrží benefit ve formě tzv. Phantom Shares. Výhoda na straně zaměstnance spočívá v podmíněném právu vlastníka Phantom Shares na určitou finanční odměnu. Na druhé straně výhodou zaměstnavatele je, že má motivovanější zaměstnance, jejichž pracovní výkon se promítá do hodnoty jejich Phantom Shares.

Přesněji řečeno, zaměstnanec nabyde výhod spojených s vlastnictvím podílu v obchodní společnosti, aniž by skutečně daný podíl vlastnil. Lákavé na celé věci je to, že růst či pokles zásob společnosti, se zrcadlově odráží do růstu a poklesu hodnoty Phantom Shares, jež se poté promítne do výše vyplaceného bonusu.

Rozdělování Phantom Shares mezi zaměstnance

Počet Phantom Shares na konkrétního zaměstnance a tím i určení výše bonusu, který z nich pramení, je např. v závislosti na pracovním zařazení (zaměstnanec x vedoucí zaměstnanec), hodnotě osoby pro společnost, skutečných výsledcích zaměstnance apod. Doba, po jejímž konci dojde k vyplacení bonusu (tzv. rozhodné období) se obvykle pohybuje v rozmezí 2 – 5 let, podle dohody mezi společností a zaměstnanci. Zaměstnanec tak má motivaci odvádět co nejuspokojivější pracovní výsledky a zaměstnavatel má jistotu, že po danou dobu nebude čelit odlivu pracovníků.

Právní povaha Phantom Shares

Jedná se o podmíněné právo osoby, která vlastní Phantom Shares, na určitou finanční odměnu. Nelze však současně konstatovat, že bychom mohli hovořit o podílu ve smyslu §31 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích). Oprávněná osoba požívá pouze práva na odměnu. Nemá právo na podíl ve společnosti a s ním spojená práva a povinnosti ve společnosti, z čehož jasně vyplývá, že nemůže hlasovat na valné hromadě, požadovat informace od společnosti nebo vykonávat nad ní dohled aj.

Radek Voňavka

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“