V souvislosti s digitalizací notářské činnosti zavedla novela notářského řádu účinná od září letošního roku též možnost notářů ověřit pravost elektronického podpisu. Změna souvisí se zavedením Evidence ověřených podpisů, ve které jsou nově evidovány veškeré podpisy, které byly v České republice notářsky ověřeny.

Od září je tedy možné, aby notář ověřil nejen podpis vlastnoruční, ale též elektronický. V takovém případě notář vyhotoví ověřovací doložku v elektronické podobě, připojí ji k elektronicky podepsanému dokumentu, k elektronickému podpisu připojí kvalifikované časové razítko a ověřovací doložku opatří svým kvalifikovaným elektronickým podpisem. Legalizace elektronických podpisů jsou rovněž evidovány ve shora uvedené Evidenci ověřených podpisů.

Do elektronické Evidence ověřených podpisů je možné nahlížet přes dálkový přístup, a to buď (i) prostřednictvím QR kódu, pokud jej ověřovací doložka obsahuje, či (ii) po zadání údajů souvisejících s doložkou – evidenčního čísla, ověřovací doložky, a dále osobních údajů osoby, jejíž podpis byl úředně ověřen. Možnost nahlížet do Evidence by měla zabránit případným podvodům spojeným s ověřením podpisu při právních jednáních, kde je ověření podpisu nezbytné a zásadní.[1]

Společně s novelou nabylo účinnosti též nařízení vlády č. 317/2021 Sb., o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu, které upravuje formát a náležitosti dokumentu v elektronické podobě, u nějž lze provést legalizaci elektronického podpisu.

Aby bylo možné provést legalizaci elektronického podpisu, musí být dokument podepsaný elektronickým podpisem ve formátu PDF a musí být notáři doručen prostřednictvím: (i) datového úložiště elektronické aplikace Centrálního informačního systému Notářské komory České republiky, (ii) elektronické pošty, (iii) datové schránky. Po přijetí dokumentu provede notář ověření dle postupu uvedeného výše.

Ověřování elektronických podpisů může usnadnit některá právní jednání, je však otázkou, jak bude uvedené ověřování elektronických podpisů využíváno v praxi.

Mgr. Dominika Matoušová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“


[1] Důvodová zpráva, sněmovní tisk 793/0 ze dne 25. 3. 2020