Ošetřovné je jednou z šesti dávek českého systému nemocenského pojištění. Účast na nemocenském pojištění zpravidla u všech zaměstnanců vzniká ze zákona a je povinná. Nemocenské pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky si můžete spočítat  .

Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní, pokud se stará o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Podmínky vzniku nároku

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který:

  • je účasten nemocenského pojištění (účast na nemocenském pojištění vzniká zpravidla dnem, ve kterém zaměstnanec začal vykonávat práci a zaniká dnem skončení doby zaměstnání),
  • nemůže pracovat, protože
    • ošetřuje nemocného člena domácnosti (nemusí jít nutně o potomka, nemusí to být ani přímí příbuzní) nebo
    • musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje sama, onemocněla,
  • ošetřovaný člen domácnosti prokazatelně žije se zaměstnancem ve společné domácnosti (to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem).

Žádost o ošetřovné

O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Zaměstnanec rozhodnutí neprodleně předá svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Tím je podaná žádost o ošetřovné.

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá jej neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Pokud se ošetřující osoby střídají, zaměstnanec, který ošetřoval člena domácnosti (převzal péči) jako druhý v pořadí, uplatní nárok na ošetřovné tiskopisem Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči), který též obdrží na kterékoliv OSSZ.Pečující osoba musí vždy na konci měsíce vyplnit výkaz péče o dítě, v němž uvede, které dny o dítě pečovala.