Bylo Vám soudním rozhodnutím upraveno právo styku s Vaším dítětem pouze tzv. víkendovým režimem, kdy máte své děti u sebe pouze každý druhý víkend a dále ve stanovených termínech o prázdninách? Chcete se však svými dětmi vídat častěji? Máte na to právo a nepotřebujete k tomu žádný zvláštní důvod.
V květnu letošního roku vydal Ústavní soud nález sp. zn. II. ÚS 4247/19, ve kterém judikoval, že rodiče a děti mají právo spolu prožívat také běžnou denní rutinu, kterou během volných víkendových a prázdninových dní nezažijí.

Ve sledovaném případě stěžovatel – otec dvou nezletilých dětí – podal návrh na změnu rozsudku, kterým byly v minulosti upraveny poměry rodičů k nezletilým dětem. Na základě tohoto rozsudku byly obě děti svěřeny do péče matky s tím, že otci bylo přiznáno právo styku s dětmi každý druhý víkend. V době původního rozhodování odpovídal stanovený víkendový styk otce s dětmi jejich nejlepšímu zájmu, když děti žily s matkou v Brně, zatímco otec v Ostravě. Otec se následně přestěhoval kvůli dětem zpět do Brna, a proto v roce 2018 zahájil řízení o změnu původního rozsudku o péči a styku. Otec se domáhal stanovení práva stýkat se svými dětmi častěji, tj. nejen o víkendu, ale také v běžném pracovním týdnu. Otec argumentoval tím, že čas strávený s dětmi v běžném pracovním týdnu, zahrnující především školní a pracovní povinnosti a zájmové aktivity, je rozdílný od víkendů a je velmi podstatný pro utváření vzájemného vztahu rodiče a jeho dětí.

V komentovaném rozhodnutí tak byl opětovně připomenut význam práva styku rodiče s dítětem, jehož úprava je stejně důležitá jako úprava péče o dítě. Právě prostřednictvím styku je utvářen vztah dítěte k rodiči, se kterým nežije. Stanovení styku v nejširším možném rozsahu tak umožňuje naplnění práva dítěte na péči obou rodičů. Ústavní soud se otázkou stanovení styku rodiče k dítěti zabýval již mnohokrát, často se však jednalo o vysoce individuální případy (například se jeden z rodičů nacházel ve výkonu trestu odnětí svobody, žil v zahraničí apod.). 

V tomto případě však byl návrh otce na rozšíření styku s nezletilými dětmi odůvodněn „pouze“ právem trávit s dětmi čas i během běžných pracovních dnů, prožívat tedy s dětmi tzv. každodennost, tj. každodenní radosti i starosti a povinnosti. Jedná se tak o rozhodnutí, které dopadá na široké množství případů. 

Ústavní soud správně vytknul obecným soudům, že pouze jednoduše přijaly stanovisko, že by se v daném případě neměl měnit zažitý režim víkendových styků otce a dětí jednou za dva týdny, aniž však fakticky a náležitě zkoumaly, zda by taková změna byla, či nebyla v zájmu dětí. Stejně jako se nezabývaly kvalitou vztahu mezi rodičem a dětmi, a jeho vývojem do budoucna a tedy i vlivem na celkový vývoj dětí. Obecné soudy tak zcela zjevně opomenuly vycházet při rozhodování primárně z premisy, že v zájmu dítěte je zásadně to, aby se mu dostávala péče obou rodičů ve stejné míře. Jakákoli odchylka by pak měla být náležitě odůvodněna, přičemž argumenty vždy musejí vycházet z principu nejlepšího zájmu dítěte. Při aplikaci těchto závěrů byt tak obecné soudy měly návrh rodiče na rozšíření styku zamítnout pouze tehdy, pokud by pro to existoval závažný objektivní důvod, pro který by vyhovění návrhu bylo v rozporu se zájmem dítěte.

V posuzovaném případě dal Ústavní soud otci za pravdu a konstatoval, že „provozní režim“ pracovního týdne je odlišný od víkendových či prázdninových dní a že často přispívá k prohloubení vztahu a posílení vazby rodiče a dítěte, pokud spolu mohou trávit nejen volné dny, ale zažívat také rutinu všedních dní spjatou s většími i menšími povinnostmi, starostmi i radostmi a vůbec aktivitami odlišnými od průběhu volných dní. Ostatně právě takové společné prožívání i všedních dní a okamžiků může u dětí i rodičů přispívat k (žádoucímu) vnímání společného času a styku nikoli jako další volnočasové aktivity, ale jako přirozené součásti svých životů, rodinného zázemí a vazeb“.


Mgr. Sabina Čamdžićová

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“