Dne 27. ledna 2022 vstoupily v účinnost nové pokyny Evropské komise ke státní podpoře na klima, ochranu životního prostředí a energetiku (dále jen „Pokyny Evropské komise“). Předpis představuje vodítko pro členské státy Evropské unie k tomu, jak zajistit slučitelnost veřejné podpory na ochranu životního prostředí a opatření v oblasti podpory energetiky se zásadami zachování hospodářské soutěže a fungování trhu. 

Obecně k veřejné podpoře a jejím dopadu na hospodářskou soutěž

Veřejnou (státní) podporou se rozumí jakákoli přímo či nepřímo poskytnutá výhoda, financovaná ze státních prostředků. Ta může být realizována v různých formách. Mezi nejčastější formy veřejné podpory lze zařadit například přímé dotace, daňové úlevy, úvěry, půjčky a promíjení plateb sociálního a zdravotního pojištění. Může být poskytována jednotlivcům, ale též celým ekonomickým odvětvím.

Jedním ze znaků veřejné podpory je však i narušení hospodářské soutěže. Ta je totiž narušena vždy, pokud veřejná podpora zvýhodní příjemce podpory oproti jeho konkurentům. Za zvýhodnění je pak považována například i situace, kdy podpora snižuje náklady, které by musel příjemce za běžného fungování nést ze svého rozpočtu. Jelikož veřejné podpory mohou mít dalekosáhlé negativní dopady, které často přesahují hranice jednotlivých států, je jejich poskytování přísně regulováno nejen státy, ale i Evropskou unií.

Veřejná podpora ve světle environmentální politiky Evropské unie

V určitých případech je však státům nebo jejich orgánům dovoleno alokovat část veřejných prostředků a částečně tak “zasáhnout” do fungování vnitřního trhu a hospodářské soutěže; jednou z oblastí, ve kterých stát může podporu poskytovat, je i ochrana klimatu a životního prostředí a energetika. Na tato odvětví ekonomiky má v Evropské unii dopad zejména Zelená dohoda pro Evropu (dále jen „Zelená dohoda“), tedy soubor politických iniciativ vydaný Evropskou komisí, jejichž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální. Klimatická neutralita (nazývaná též uhlíková neutralita), je stav rovnováhy mezi emisemi uhlíku a jejich pohlcováním z atmosféry, tedy stav, kdy jsou emise skleníkových plynů vyváženy zachycováním uhlíku.

K dosažení klimatické neutrality v rámci Zelené dohody se zavázalo všech 27 členských států Evropské unie, které například přislíbily, že do roku 2030 sníží emise nejméně o 55 % oproti roku 1990. Státy budou též investovat do výzkumu a inovací v oblasti ochrany životního prostředí a směřovat k transformaci evropské ekonomiky tak, aby byla dlouhodobě udržitelná, tedy aby byl možný její růst, aniž by se zvyšovalo využívání přírodních zdrojů.

Nové Pokyny Evropské komise poskytují veřejným orgánům rámec pro to, aby mohly účinně a s minimálním narušením hospodářské soutěže napomáhat plnění cílů Zelené dohody. Rozšiřují rozsah kategorií, které mohou členské státy podporovat – např. infrastrukturu pro čistou mobilitu, účinné využívání zdrojů a všechny technologie, které mohou pomoci Zelenou dohodu realizovat. Takovou technologií je například často diskutovaný vodík z obnovitelných zdrojů. Státy mohou prostřednictvím veřejných podpor investovat do zlepšení energetické náročnosti a environmentální výkonnosti budov, zavádění infrastruktury pro čistá vozidla, sanací škod na životním prostředí, a dokonce do zavření elektráren využívajících uhlí, rašelinu nebo roponosnou břidlici a na ukončení těžby těchto materiálů.

Politika hospodářské soutěže, především pravidla státní podpory, sehrávají významnou úlohu při umožňování toho, aby Unie dosáhla cílů, které si v Zelené dohodě stanovila. Ostatně sama Zelená dohoda výslovně uvádí, že vnitrostátní pravidla státní podpory musí být zrevidována tak, aby zohledňovala cíle Zelené dohody. A právě harmonizaci vnitrostátních právních předpisů s principy Zelené dohody by nové Pokyny Evropské komise měly státům značně usnadnit.

Životnímu prostředí se tak snad začíná blýskat na lepší časy, a to právě díky Zelené dohodě a Pokynům Evropské komise.

Nové Pokyny Evropské komise ke státní podpoře na klima, ochranu životního prostředí a energetiku ZDE

Zelená dohoda pro Evropu ZDE