Upozorňujeme na novinky v právu obchodních společností účinné převážně od 1. 7. 2023, které vyplývají ze Zákona č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků, a který transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1151 ze dne 20. 6. 2019 do českého právního řádu („Zákon 416/2022 Sb. “).

Obecně k novému zákonu

Zákon 416/2022 Sb. přináší změny, které se dotknou zejména živnostenského zákona, zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona o obchodních korporacích, přičemž jeho stěžejním cílem je především modernizace a zrychlení stávajícího procesu zakládání obchodních korporací, respektive v kontextu Zákonu 416/2022 Sb. především kapitálových společností (s.r.o. a a.s.), který vyžaduje před zápisem obchodní společnosti do veřejného rejstříku (i) osobní přítomnost fyzické osoby u notáře, a také (ii) ohlášení živnosti či podání žádosti o vydání koncese u živnostenského úřádu.

Zákon 416/2022 Sb. je zákonem s dělenou účinností, tudíž zatímco některé jeho části již nabyly účinnosti k 15. 1. 2023 a 1. 7. 2023, jiné části zákona nabydou účinnosti až ke dni 1. 7. 2024.

Jaké změny přináší nový zákon od 1. 7. 2023

Dne 1. 7. 2023 nabyla účinnosti část zákona, která vytvořila evidenci vyloučených osob z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, a to v návaznosti na pravidla pro diskvalifikaci členů statutárních orgánů z výkonu funkce (§ 63 a násl. ZOK). Obecně jsou do této evidence zapisovány všechny osoby, u nichž je dána překážka výkonu funkce, nebo které byly rozhodnutím soudu vyloučeny z výkonu funkce člena statutárního orgánu. Do evidence se pak budou u dotčených osob zapisovat údaje jako (i) den vzniku překázky výkonu funkce, (ii) důvod vzniku překážky výkonu funkce či (iii) rozshah překážky výkonu funkce, tj. oblasti podnikání či obory činnosti.

Je nutno zmínit, že evidence vyloučených osob je neveřejná a přístup do ní mají pouze soudy pro účely soudního řízení a notáři pro účely výkonu notářské činnosti, tedy subjekty které provádějí například nutné lustrace před zápisem konkrétní osoby do obchodního rejstříku. Předpokládá se, že již nebude nutno u nových členů volených orgánů předkládat výpis z rejstříku trestů, což v konečném důsledku povede ke zrychlení procesu zakládání obchodních společností.

V neposlední řadě Zákon 416/2022 Sb. nově definuje překážky výkonu funkce členů volených orgánů obchodních korporací, a to především z toho důvodu, že v kontextu Zákona 416/2022 Sb. není vhodné vázat překážku výkonu funkce člena voleného orgánu na bezúhonnost podle živnostenského zákona. Překážkou nově bude:

  • rozhodnutí českého nebo zahraničního orgánu veřejné moci zakazující dané osobě výkon funkce
  • odsouzení za určité trestné činy (např. zpronevěra, podvod, pojistný podvod apod.)
  • rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek osoby vydané v České republice nebo obdobné rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu, a to do okamžiku zrušení konkursu

Starší novinky účinné od 15. 1. 2023

Na základě nového ustanovení, které nabylo účinnosti již k 15. 1. 2023, Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo na svých webových stránkách vzorové společenské smlouvy pro plně elektronické vytvoření (minimálně) společností s ručením omezeným. Dále pak Zákon 416/2022 Sb. posiluje rozsah údajů veřejně a bezplatně přístupných o všech kapitálových společnostech zapsaných v členských státech Evropské unie na internetových stránkách i výměnu informací mezi obchodními rejstříky členských států.

Další novinkou slibující ušetření času při procesu zakládání obchodních společností je skutečnost, že zápis do obchodního rejstříku již není u nově zakládaných obchodních společností vázán na získání živnostenského oprávnění. Zakladatelé, resp. členové statutárního orgánu založené obchodní společnosti, si nově mohou zvolit, v jaké fázi procesu založení a vzniku obchodní společnosti ohlásí živnost nebo podají žádost o koncesi – zda tak učiní před podáním návrhu na zápis právnické osoby (v takovém případě nemusí čekat na výsledek posouzení živnostenským úřadem, mohou neprodleně podat návrh na zápis), nebo po jeho podání. Upozorňujeme však, že pokud je živnostenské podnikání výlučným účelem obchodní společnosti, pak tato může být v případě nezískání živnostenského oprávnění soudem zrušena.

Budoucí novinky účinné od 15. 7. 2024

Ke dni 15. 7. 2024 nabyde účinnosti poslední část Zákona 416/2022 Sb., která nově upraví zapisování skutečností týkajících se zahraničních spolků, fundací a ústavů. Tyto budou nově mít vlastní speciální právní úpravu a bude tak usnadněno jejich působení v České republice. Zahraniční fundace a zahraniční ústavy budou nově mimo jiné povinny o svých organizačních složkách zapsat právo státu, kterým se zahraniční fundace nebo ústav řídí, údaje o osobě oprávněné za ně jednat, dále účel, označení, název a sídlo.

Shrnutí

Zákon 416/2022 Sb. tedy v kombinaci s novelou notářského řádu účinnou od 1. 9. 2021 může vést ke značnému zjednodušení korporátních záležitostí a umožnění plně elektronického založení/vzniku alespoň společností s ručením omezeným. Až praxe nicméně ukáže, zdali budou ambice Zákona 416/2022 Sb. naplněny.

Mgr. Lukáš Tamchyna - Profilový obrázek
Mgr. Lukáš Tamchyna
advokátní koncipient