Dne 1. 10. 2021 vstoupila v účinnost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o DPH“), na jejímž základě byla provedena novelizace směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty směrnice Rady EU o DPH.

Novela se zejména týká:

  • prodeje zboží na dálku,
  • zavedení jednotného správního místa (One Stop Shop),
  • obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní a
  • dovozu zboží nízké hodnoty.

Prodej zboží na dálku

Novinkou je upuštění od používání pojmu „zaslání zboží“, který je nově nahrazen pojmem „prodej zboží na dálku.“ Novela dále stanovuje nová pravidla pro určení místa plnění, tj. ve kterém členském státě dojde ke zdanění. Před novelou si členské státy mohly pro stanovení místa plnění u zasílání zboží vybrat jednotlivé prahové hodnoty ve výši 35.000,- EUR nebo 100.000,- EUR, a pouze pokud dodavatel překročil příslušnou hranici pro daný stát, pak byl povinen ze zboží nad touto hranicí odvést DPH. Pokud tuto hranici nepřekročil, odvedl DPH pouze ve státě, ze kterého zboží odeslal. Novela tento „systém výběru“ opouští a přichází s jednotnou prahovou hodnotou ve výši 10.000,- EUR pro prodej zboží na dálku a tzv. TBE služby (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby). Výše této prahové hodnoty je stanovena pro všechny členské státy totožně.

Jednotné správní místo (One Stop Shop)

Vlivem novely je možné pro odvedení DPH využít jednotné správní místo (One Stop Shop). Díky tomu se dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb vyhne povinné registraci k DPH ve všech členských státech, kam dodává/poskytuje službu, ale nemá v nich provozovnu či sídlo. Při přeshraničních plněních v rámci Evropské unie, odvod DPH proběhne do jiných členských států prostřednictvím tuzemského elektronického portálu správce daně.  Daňový subjekt registrovaný v režimu jednotného správního místa bude muset pouze vykázat tuto skutečnost ve svém daňovém přiznání k DPH.

Obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní

Na základě novely je možné obchodovat se zbožím podle nových pravidel. Jde primárně o zavedení tzv. „fiktivního dodání“, které ukládá povinnost odvést DPH osobě, která usnadňuje dodání zboží (digitální platformou), nikoliv faktickému dodavateli. V případě použití tohoto postupu zahraniční osobou (skutečný dodavatel) musí následně i osoba povinná k dani, která usnadňuje dodání zboží nebo prodej zboží na dálku za pomoci elektronického rozhraní, postupovat podle pravidel novely.

Dovoz zboží nízké hodnoty

U dovozu zboží nízké hodnoty dochází k podstatné změně, kdy zboží s vlastní hodnotou 22 EUR dovezené z třetí země již není osvobozeno od DPH. Příjemci zboží tak vzniká povinnost za toto zboží při dovezení uhradit DPH. Výjimka je stanovena pro dovážené zboží, u kterého se uplatní osvobození od daně například z důvodu, že se jedná o zboží určené k humanitární pomoci.  

Tato novela zákona o DPH je svým obsahem zásadní především pro subjekty, které realizují elektronické obchodování („e-commerce“), tedy prodejce zboží, kteří uskutečňují přeshraniční prodej zboží koncovým spotřebitelům.