V poslanecké sněmovně je v současné chvíli projednávána novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, navržená vládou. Novela byla měla částečně transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. června 2019, směrnici o restrukturalizaci a insolvenci. Nutno podotknout, že tato novela přichází přibližně rok a půl po předchozí velké novele týkající se oddlužení, tzv. oddlužovací novele.

Největší změnou, kterou by měla tato novela přinést je změna podmínek pro oddlužení, a to především zkrácení délky oddlužení na dobu tří (3) let. Novela by tedy měla sjednotit lhůtu pro trvání oddlužení nehledě na osobu dlužníka. V současné době trvá oddlužení zpravidla pět (5) let, avšak existující výjimky tříletého oddlužení. Tři (3) roky již nyní trvá oddlužení za předpokladu, že

- dlužník za tuto dobu uhradí minimálně 60% svých dluhů,

- dlužník je starobním důchodcem či invalidním důchodcem ve druhém či třetím stupni,

- alespoň dvě třetiny pohledávek nezajištěných věřitelů dlužníka vnikly před dosažením 18. let věku dlužníka.

Důležité je též podotknout, že nově upravené podmínky oddlužení by se měly vztahovat na všechny dlužníky, bez ohledu na skutečnost, zda má dlužník dluhy z podnikání či nikoliv.

Novela insolvenčního zákona by měla nabýt účinnosti v průběhu roku 2021 a nová pravidla by měla platit pro všechna insolvenční řízení zahájená po účinnosti této novely.

Cílem novely je samozřejmě pomoci dlužníkům a usnadnit jim dřívější vrácení se do běžného života bez dluhů a závazků. Vzhledem ke skutečnosti, že stále roste počet zahájených insolvenčních řízení a osob řešící svou finanční situaci oddlužením, lze předpokládat, že tato novela bude mezi dlužníky vítána. Důležité je však zmínit též její dopad na věřitele, jelikož zkrácením doby oddlužení dojde zcela jistě k nižší míře uspokojení pohledávek věřitelů. Novela tedy ještě více prohlubuje nevyváženost práv a povinností dlužníků a věřitelů, zejména s ohledem na míru uspokojení pohledávek věřitelů oproti povinnosti dlužníků hradit své závazky po kratší dobu bez povinné míry uspokojení věřitelů. Ad absurdum lze říci, že by změny zavedené novelou mohly vést k situacím, kdy si dlužníci budou půjčovat nemalé finanční prostředky, následně podají insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a v případě plnění povinností jim bude větší část, případně celé závazky, odpuštěny.

Závěrem uvádím, že k novele též vyjádřila své stanovisko Česká advokátní komora, která plošné zkrácení délky oddlužení na tři (3) roky nepovažuje bez odpovídajícího projednání a odborného zhodnocení za vhodné a poukazuje na skutečnost, že změny provedené novelou jsou pouze částečnou a nepřesnou transpozicí evropské směrnice.

Je tedy otázkou, zda novela v navrhovaném znění takto nabyde platnosti a účinnosti a jaké bude mít důsledky s ohledem na téměř nulové oddlužení dlužníků a nižší uspokojování pohledávek věřitelů.

Mgr. Dominika Matoušová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“