Politické rozhodnutí vlády o vypracování nového trestního řádu v roce 2005 a utvrzení tohoto záměru v roce 2008 dalším usnesením vlády a tím, že vláda vzala na vědomí materiál „Východiska a principy nového trestního řádu„, dávalo naději, že by mohlo dojít k modifikaci, a tím vylepšení práv obhajoby a obviněného v rovině možností jejich komunikace i v průběhu projednávání věci před soudem.

Domnívám se, že existuje určitá mezera v možnosti realizovat rozmluvu s klientem bez přítomnosti třetí osoby v případě delších hlavních řízení, je-li obžalovaný ve vazbě. Žádný z dostupných materiálů zpracovaných v souvislosti s přípravou nového trestního řádu neobsahoval bližší pojednání o právech obhájce na rozmluvu (poradu) s klientem. Vždy je pouze odkazováno zejména na § 33 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu). Pouze ve studii „Právní ochrana důvěrného vztahu advokáta s klientem ve 21. století„ z února 2020 je navrhováno vytvořit obecnou úpravu v § 33 odst. 2 trestního řádu, i když z trochu jiných důvodů.[i]

Chce-li dnes advokát (obhájce) řádně vykonávat obhajobu, musí být samozřejmě ve styku s klientem i v případě jeho omezení na svobodě vzetím do vazby. Na tuto situaci reaguje trestní řád ve svých ustanoveních § 67 až § 74a, kde jsou stanoveny důvody vazby, délka i možnosti propuštění aj. Jedna z hlavních zásad trestní obhajoby spočívá v nekontrolované komunikaci mezi obhájcem a klientem, což je zakotveno v § 33 odst. 1 trestního řádu, jako právo obviněného mluvit se svým obhájcem bez přítomnosti třetí osoby.

Po dobu vazební části trestního řízení má obviněný dle § 14 odst. 9 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, právo přijímat ve věznici návštěvy obhájce neomezeně a dle § 20 téhož zákona bez přítomnosti třetí osoby.

Bližší podmínky předvedení obviněného, pokud jde o charakter prostoru k rozmluvě, stanoví § 18 vyhlášky č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby (dále jen „Vyhláška“), a to tak, že to musí být prostor, který umožňuje rozhovor vidět, ale ne slyšet.

Dosavadní úprava zakotvená v § 33 odst. 1 trestního řádu obecně stanoví, že obviněný má právo se s obhájcem radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení. V praxi styk obhájce s obviněným probíhá více méně bez problémů jak v případě omezení klienta pobytem ve vazbě, tak samozřejmě je-li na svobodě.

V průběhu soudního jednání se rozmluva s obviněným také má odehrát bez přítomnosti třetí osoby a ve vhodném prostoru jednací síně, jak je stanoveno v § 47 odst. 3 Vyhlášky. Opět platí zásada, že rozhovor má mít příslušník vězeňské služby možnost vidět, ale ne slyšet. Tyto rozmluvy se navíc samozřejmě odehrávají i pod dohledem předsedy senátu nebo soudce, který je povoluje.

Problém vidím v současném systému umožňujícím rozmluvu obhájce s obžalovaným ve vazbě, který je nastaven tak, že realizace tohoto práva je umožněna ve vazební věznici a v jednací síni u soudu. V tomto systému zůstává nevyužita časově a prostorově možnost rozmluvy v celách soudních budov, kde jsou přechodně umístěni obžalovaní přivezení vězeňskou službou k jednání před soudem.

Možnost hovořit s klientem v jednací místnosti soudu je samozřejmě nutná, neboť umožňuje rychlou reakci na různé procesní situace, jak je upraveno v § 47 odst. 3 Vyhlášky. Obsahově složitější rozhovor ale není prakticky možný, neboť nelze beze zbytku zajistit naplnění zásady „vidět, ale neslyšet“ vzhledem k bezprostřední přítomnosti členů eskorty, která se při těchto situacích řídí jinými předpisy a bezpečnostními zásadami, které jí nedovolí obžalovaného pustit z jejich dispozice.

V minulosti bývala praxe taková, že vězeňská služba umožňovala hovořit obhájcům s klienty ve vazbě v celách u příslušných soudů během čekání, než obžalovaní „přijdou na řadu“ se svojí trestní věcí, anebo před jejich odjezdem zpět do věznice. Tato praxe připouštěla i rozmluvu např. přes polední přestávku, kdy bylo hlavní líčení přerušeno.

Došlo-li při jednání soudu v dopolední části ke změně důkazní situace, a tím k posunu skutkového děje, bylo možné adekvátně reagovat po podrobném projednání s klientem již v odpolední části hlavního líčení. Takovýto podrobnější rozhovor není v jednací síni prakticky možný.

Vzhledem k tomu, že poslední návrh nového trestního řádu nebude vládě a následně Parlamentu ČR předkládán ke schválení, jak bylo oznámeno ministrem spravedlnosti JUDr. Blažkem, a měla by být připravena velká novela stávajícího trestního řádu, bylo by na místě zabývat se právě i možnostmi vylepšení či upřesnění podmínek rozmluv a porad obhájců s jejich klienty v soudních celách.

 

[i] Právní ochrana důvěrného vztahu advokáta s klientem ve 21. století. Studie včetně návrhu legislativního řešení. (Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., JUDr. Hana Šimánová, únor 2020)

JUDr. Jiří Polanský Profilový obrázek
JUDr. Jiří Polanský
advokát

Rádi vás provedeme
problematikou práva