Ještě v půlce června minulého roku platili dlužníci úrok za prodlení při splácení svých dluhů 8,25 % ročně. Za 15 měsíců už je situace diametrálně odlišná: nástup inflace vyhnal úroky z prodlení až na současných 15 %. I proto, že v mnoha případech nepůjde o „drobné“, doporučujeme věřitelům na platbě úroku z prodlení trvat, zvýšíte tím motivaci dlužníků dluhy včas splatit.

Dostane-li se dlužník do prodlení s úhradou peněžitého dluhu, je povinen platit věřiteli úrok z prodlení, a to v zákonné výši nebo výši sjednané ve smlouvě. Aktuálním zákonným výším a obvyklému smluvnímu standardu se krátce věnujeme v dalším textu.

Zákonnou výši úroku z prodlení stanovuje § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.: „Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Vývoj 2T reposazby stanovované ze strany ČNB je následující:

11.5.2020

0,25

24.6.2021

0,50

6.8.2021

0,75

1.10.2021

1,50

5.11.2021

2,75

23.12.2021

3,75

4.2.2022

4,50

1.4.2022

5,00

6.5.2022

5,75

23.6.2022

7,00

Za poslední přibližně dva roky se tedy úrok z prodlení (2T reposazba + 8 procentních bodů) zvýšil z 8,25 % p.a. na 15 % p.a.

Stanovení výše úroku z prodlení se přitom pro konkrétní dluh v čase nemění, vždy se vychází z počátečního data prodlení (historicky to bylo i jinak, ale nebylo to praktické). Například dluh splatný 1.9.2021 se bude nadále úročit sazbou 8,5 % p.a. (k 1.7. 2021 činila 2T repo sazba 0,50).

Smluvní úrok z prodlení, který má přednost před zákonnou úpravou, se standardně sjednával ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, tj. 18,25 % p.a., NEBO 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, tj. 36,5 % p.a. Úrok v uvedené vyšší částce (0,1 %) jsme zpravidla za klienty odmítali akceptovat a nevybavuji si případ, kdy by protistrana neakceptovala snížení na 0,05 %.

S aktuální inflací ve výši nad 10 % (v červenci 2022 činila 10,6 % oproti červenci 2021) a úrokovými sazbami z hypotečních úvěrů ve výši kolem 7 % p.a., které s ohledem na míru zajištění představují ty nejnižší úrokové sazby ze všech bankami poskytovaných úvěrů, se uplatňování úroku z prodlení jeví jako holá nutnost.

Doporučujeme proto při pozdní platbě trvat na zaplacení úroku z prodlení, abyste zadarmo neúvěrovali své odběratele a motivovali je k řádné a včasné platbě. Současně se nemusí jednat o zanedbatelnou sumu.

Dále pokud činí zákonný úrok z prodlení 15 % p.a., dává smysl zvýšit standardní smluvní úrok z prodlení z obvyklých 0,05 % (18,25 % p.a.) blíže k 0,1 % (36,5 % p.a.) z dlužné částky za každý den prodlení. Například úrok z prodlení ve výši 0,06 % denně odpovídá 21,6 % p.a. a 0,07 % denně odpovídá 25,55 % p.a.

Dodáváme, že při vymáhání pohledávky prostřednictvím advokáta máte právo na zaplacení částky mimosmluvní odměny určené dle tzv. advokátního tarifu. I bez advokáta máte ve vztazích mezi podnikateli (nebo vůči veřejnému zadavateli) právo na zaplacení minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky v částce 1.200 Kč (§ 3 citovaného nařízení vlády).

autor:

Mgr. Jan Široký, advokát

 

 

Rádi vás provedeme
problematikou práva