Vláda ČR v rámci krizových opatření vydaných z důvodu snížení rizika nákazy onemocněním COVID - 19 zásadně omezila přeshraniční pohyb osob.

Zákaz překročení hranic se netýká přeshraničních pracovníků, takzvaných pendlerů (může jít o zaměstnance i podnikatele), kteří pracují ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice ČR od místa bydliště, a to v obou směrech, a musí pravidelně překračovat státní hranice. Tito lidé musí na hranicích předložit relevantní doklad prokazující, že pracují na opačné straně hranice (potvrzení od zaměstnavatele nebo pracovní smlouvu).

Ministerstvo vnitra určilo hraniční přechody, kde lze překračovat státní hranice, u některých časově neomezeně a u části pouze v době od 5:00 do 23:00 hod.

V praxi se dostávají pendleři do situace, kdy jejich dosavadní cesta do zaměstnání se z důvodu uzavření blízkého hraničního přechodu prodlužuje o desítky kilometrů, neboť k překročení hranic jsou nuceni využít vzdálenější, ministerstvem určený, hraniční přechod. Tím se prodlužuje i doba, kterou jim zabírá každodenní cesta do zaměstnání a zpět. Situaci navíc zhoršují narůstající dlouhé fronty na hraničních přechodech.

Čeští zaměstnavatelé tak stále častěji musí řešit absenci přeshraničních zaměstnanců v zaměstnání z důvodu jejich nemožnosti dostavit se do zaměstnání kvůli komplikacím při přechodu státních hranic.

Absenci přeshraničních zaměstnanců na pracovišti odůvodněnou shora popsanou situací lze posoudit jako tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnance dle § 199 zákoníku práce. Prováděcí nařízení vlády č. 590/2006 Sb. pamatuje ve výčtu překážek na straně zaměstnance v bodě 3. na situaci, kdy se  zaměstnanec nemůže do práce dostavit včas či vůbec z důvodu nepředvídaného přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, přičemž zároveň nemůže na pracoviště dorazit jiným přiměřeným způsobem. Domnívám se, že pod takovou situaci spadá i dočasná uzavírka nejbližšího hraničního přechodu (jako nepředvídané přerušení dopravního provozu).

Při této jiné překážce v práci na straně zaměstnance je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno bez náhrady mzdy. Nejde tedy o neomluvenou absenci, ale zaměstnanci na druhou stranu nenáleží odměna. Jde tedy v podstatě o neplacené volno. Zaměstnavatel může zaměstnanci nabídnout, aby si takové neplánované volno napracoval.

JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D., advokátka

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“