Lex voucher je ze strany poskytovatelů zájezdů mnohdy nejen obcházen, ale vyložené zneužíván, více se dozvíte v našem článku.

Zákon č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu, známý jako Lex voucher, budí kontroverze od svého přijetí. Na jeho základě totiž mohou cestovní kanceláře v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu, který se měl konat v termínu od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020, z důvodu mimořádných okolností zákazníkovi vystavit poukaz namísto obligatorního vrácení uhrazených plateb. Tato česká právní úprava navíc není zcela v souladu se směrnicí o souborných cestovních službách, která zákazníkům v takovéto situaci přiznává právo vždy požadovat navrácení peněz. Zmíněný právní předpis byl narychlo přijat za účelem pomoci cestovním kancelářím, které řešily bezprecedentní situaci a ocitly se na pokraji závažných, nejen ekonomických potíží.

Bohužel v praxi vychází stále častěji najevo, že je uvedený zákon ze strany poskytovatelů zájezdů nejen obcházen, ale vyložené zneužíván. Mezi nejčastější případy, které zákazníci musí řešit, patří vynucování doplacení dovolené, přestože je jisté, že zájezd nebude uskutečněn, vydávání voucherů na nižší částky než byly za zájezd uhrazeny (např. bez letenek či pojištění ačkoliv tyto služby jsou součástí zaplaceného zájezdu), vynucování stornopoplatků v neodůvodněných případech a především pak zmatečné vystavování vlastních poukazů. Ty mnohdy vzbuzují dojem,  někdy dokonce potvrzený samotnou cestovní kanceláří, že jsou vydávány v souladu s Lex voucher, aniž by tato informace byla pravdivá. CK totiž aplikují pro ně výhodná ustanovení zákona jako je např. využití ochranné doby a související vystavení poukazu namísto vrácení peněz, zákazníka však na jeho právech výrazně zkracují. Zejména tak činí nedostatečným poskytnutím informací o povaze a náležitostech vydávaného poukazu, když jsou přitom pořadatelé zájezdu povinni zákazníka o jeho právech řádně poučit.

S vydáním jiného poukazu než v režimu Lex voucher navíc musí zákazník vyslovit souhlas, neboť se jedná o změnu závazku, k níž je potřeba dohody obou smluvních stran, o čemž musí být zákazník srozumitelně zpraven. Vlastní poukazy cestovních kanceláří totiž ve většině případů mají výrazně kratší platnost a především pak jeho držiteli v případě nevyužití poukazu propadají uhrazené platby bez dalšího. Navíc je třeba si uvědomit, že daný zákon se použije, jak již bylo zmíněno, pouze na zájezdy s termínem zahájení od 20. 2. do 31. 8. 2020. Jestliže tedy dojde ke zrušení dovolené z důvodu mimořádných okolností v pozdějším datu, cestovní kancelář je povinna vrátit zákazníkovi veškeré uhrazené platby. Voucher může být zákazníkovi poskytnut pouze pokud ten s tímto řešením vyjádřil výslovný souhlas po předchozím náležitém poučení ohledně vlastností poukazu.

Shora uvedených nekalých praktik cestovních kanceláří si všimlo i Ministerstvo pro místní rozvoj a veřejný ochránce práv. Ti společně v reakci na problémy zákazníků zaznamenané při uplatňování svých nároků vůči cestovním kancelářím sepsali otevřený dopis, v němž poukazují na nejčastější potíže a současně informují o postupech, které by měly být realizovány.

Mgr. Bc. Denisa Brdlíková

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mgr. Bc. Denisa Hirschová - Profilový obrázek
Mgr. Bc. Denisa Hirschová
advokát

Mohlo by vás zajímat