Skupina poslanců předložila sněmovně návrh na změnu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „ObčZ“), a to konkrétně ustanovení § 2158 odst. 1, které ve stávající podobě vylučuje aplikaci ustanovení § 2159 až 2174 ObčZ týkajících se koupě zboží v obchodě v případě, kdy (i) je kupujícím podnikatel, a (ii) při uzavření smlouvy je zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

Dle aktuální právní úpravy se mezi tato na podnikatele vyloučená ustanovení řadí mj. § 2168 ObčZ, který stanoví, že:

„Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.“

Pokud tedy dojde k uzavření kupní smlouvy mezi podnikateli a ujednají-li si smluvní strany kratší dobu pro uplatnění práv z vadného plnění, takové ujednání je na rozdíl od situace, kdy je kupujícím spotřebitel, platné. Podnikatelé jsou tak aktuální právní úpravou znevýhodněni oproti spotřebitelům. Základním důvodem stávající právní úpravy je presumovaná odbornost podnikatele, v důsledku které je podnikatel (na rozdíl od spotřebitele) schopen náležitě posoudit závazky plynoucí z koupě zboží a není tak nutné zákonem zvyšovat jeho ochranu proti vadnému plnění. V praxi však dochází k situacím, kdy ani postavení dvou podnikatelů vstupujících do závazkového vztahu nebude stejné, neboť např. drobný podnikatel může být oproti velkému podnikateli slabší smluvní stranou, která nemá možnost vyjednat si ve smlouvě příznivější podmínky (zejména pak dvouletou dobu pro uplatnění práv z vadného plnění).

Novela zákona by tak měla vyloučit možnost ujednání kratší doby pro uplatnění práv z vadného plnění i mezi podnikateli. Po novele ObčZ by ustanovení § 2158 odst. 1 ObčZ mělo znít následovně:

 „Je-li prodávajícím podnikatel, platí pro prodej při jeho podnikatelské činnosti kromě obecných ustanovení o kupní smlouvě i ustanovení tohoto pododdílu, ledaže je kupujícím také podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti. K ujednání stran v rozporu s § 2168 se ale ani tak nepřihlíží.“

Vláda zaujala k návrhu novely neutrální stanovisko s tím, že:

  1. primárním smyslem právní úpravy je poskytnout spotřebitelům a jiným kupujícím nepodnikatelům širší právní ochranu;
  2. mezi podnikateli se uplatňuje větší míra smluvní volnosti; avšak
  3. menší a střední podnikatelé nemají reálnou možnost vyjednat dvouletou záruční dobu v kupní smlouvě, a tedy v případě uplatnění reklamace spotřebitelem jako koncovým zákazníkem mnohdy nemohou uplatnit takovou reklamaci vůči svému dodavateli;
  4. problém návrhu spatřuje mj. v tom, že se navržená změna dotýká všech podnikatelů, nikoliv pouze těch nacházejících se ve slabším postavení.

Návrh skupiny poslanců byl postoupen poslanecké sněmovně k prvnímu čtení a bude přepracován jak z důvodu vládou vytknutých technických vad tak i věcných nedostatků.

Zásadní otázkou však zůstává, kde bude stanovena hranice mezi drobným a větším podnikatelem, resp. co bude tím rozlišujícím kritériem, na které podnikatele úprava dopadne a na které nikoliv. Jako rozlišující kritérium se nabízí obrat, aktiva a/nebo počet zaměstnanců podnikatele[1]. Ani tato kritéria (byť naplněna v souhrnu) však nemohou zaručit pokrytí veškerých potenciálních situací, kdy se podnikatel může nacházet v postavení slabší smluvní strany, anebo naopak. Právě dostatečně určité vymezení je však základním předpokladem, aby v případě přijetí novely nedocházelo k výkladovým nejasnostem ohledně délky doby pro uplatnění práv z vadného plnění mezi podnikateli a tím i zbytečným soudním sporům z toho vyplývajícím. Další vývoj budeme sledo

 


[1] Viz Definice MPS na: https://www.mpo.cz/hledani.html, anebo DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem K(2003) l422) (2003/36llEs) a Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků (cmzrb.cz).

Rádi vás provedeme
problematikou práva