Existuje mnoho párů, které zplodí dítě v době, kdy spolu žijí tzv. „na psí knížku“, stejně tak může dojít k početí dítěte zcela neplánovaně.  I na takové situace zákon pamatuje a garantuje ženám určité nároky vůči (pravděpodobnému) otci dítěte. Jedná se o nárok na výživné pro neprovdanou matku a o nárok na příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.  Je nepochybné, že již samotné období těhotenství s sebou může pro budoucí matku přinést omezení v ekonomické sféře spočívající v omezené možnosti výdělečné činnosti. Ve snaze vyrovnat výdělkové možnosti těhotné ženy – budoucí neprovdané matky, zákon garantuje také těhotné ženě právo na podporu vůči pravděpodobnému otci jejího dítěte.

Právo na výživné

Z ustanovení § 920 odst. 1 občanského zákoníku vyplývá, že neprovdaná matka má vůči otci dítěte nárok na výživu po dobu dvou let od porodu dítěte.  Z dikce zákona tak lze dovodit, že nárok na výživu neprovdané matce vzniká, pokud se narodí dítě ženě, která není provdaná za otce dítěte a současně pokud dojde k určení otcovství k tomuto dítěti (souhlasným prohlášením rodičů anebo rozhodnutím soudu).  Podle § 920 odst. 2 pak platí, že soud může na návrh neprovdané těhotné ženy určit, že muž, jehož otcovství se jeví pravděpodobné, poskytne ženě přiměřenou výživu.

Náklady spojené s těhotenstvím a porodem

Vedle práva na výživu může neprovdaná matka právo, aby jí otec dítěte v přiměřeném rozsahu přispěl na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. K rozsahu povinnosti otce přispět neprovdané matce na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím
a porodem zákon stanoví pouze to, že tento příspěvek má být přiměřený. Měly by být rozhodně posouzeny možnosti a schopnosti otce a měla by být zohledněna účelnost vynaložených nákladů. Současně by ale měly být určitě vzaty v potaz okolnosti konkrétních případů.

Za odůvodněné náklady spojené s těhotenstvím je třeba považovat takové výdaje, které ženě přirozeně vznikají pouze v souvislosti s početím dítěte a které by jí jinak nevznikly. Bude se jednat zejména o těhotenské oblečení a obuv, speciální vitaminy, případně jiné výživové doplňky, léky, výdaje za lékařskou péči a dojíždění do zdravotnických zařízení, případné lékařské zákroky, to vše pokud se nejedná o záležitosti plně hrazené ze zdravotního pojištění či jiných celospolečenských zdrojů.

Náklady spojené s porodem pak souvisejí s porodem jako takovým. Můžeme mezi ně zařadit zejména pobyt v nemocnici, léky, lékařské zákroky. Nárok na příspěvek na náklady spojené s porodem bude hrát roli zejména, pokud žena – matka není účastna zdravotního pojištění, v takovém případě se může jednat o poměrně vysoké částky. Taková situace se může typicky týkat například cizinek. Vysoké náklady související s porodem mohou vzniknout také například v případech porodů v zahraničí.

Do nákladů spojených s těhotenstvím a porodem však nelze zahrnout výdaje
za výbavu pro dítě
, neboť tyto výdaje jsou součástí výživy pro dítě v širším smyslu a je potřeba je uplatnit právě v rámci stanovení výše výživného pro dítě samotné.

Z § 920 odst. 2 OZ vyplývá, že matka dítěte má právo požadovat od otce dítěte, za kterého není provdána, výživné pro sebe po dobu dvou let a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem i zpětně, nejdéle do dvou let od narození dítěte. Zákon tak poskytuje ochranu neprovdané matce zejména v situacích, kdy k určení otcovství dítěte nedošlo bezprostředně po jeho porodu, nýbrž na základě třetí domněnky soudem podle § 783 OZ, což může být zdlouhavé.

Také neprovdaná těhotná žena může vedle práva na výživu uplatnit vůči pravděpodobnému otci nárok na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem, a to v přiměřeném rozsahu. I v tomto případě je potřeba při stanovení konkrétní výše vzít v potaz také to, že otcovství muže není stanoveno najisto.

Výživné pro dítě, které se má narodit

Vedle výše uvedených nároků může těhotná žena požadovat po pravděpodobném otci dítěte, aby jí předem poskytl částku potřebnou k zajištění výživy dítěte po dobu, po kterou by ženě náležela mateřská dovolená.  Zákon vychází z toho, že nelze spravedlivě požadovat pouze na těhotné žene, aby jen z důvodu, že dosud nebylo určeno otcovství dítěte, nesla sama všechny náklady spojené s výživou dítěte, které se má narodit. Je také v nejlepším zájmu dítěte, aby na jeho výživu přispíval také pravděpodobný otec a došlo tak k zajištění materiálních potřeb dítěte. Možnost těhotné ženy požadovat po pravděpodobném otci poskytnutí výživy pro dítě již v těhotenství je velmi vhodná také s ohledem na skutečnost, že výživou v širším smyslu se myslí také náklady na výbavu pro dítě, což může těhotné ženě pomoci již při přípravě na příchod dítěte na svět.

 

Mgr. Sabina Čamdžičová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“