Na podzim loňského roku začalo období – tzv. milostivé léto, kdy mohli lidé v exekuci požádat o odpuštění části svých dluhů při splnění určitých stanovených podmínek. Milostivé léto začalo 28. 10. 2021 a trvalo po dobu tří (3) měsíců, tj. do 28. 1. 2022. V tomto období mohli lidé za určitých podmínek uhradit své dluhy vůči státu, a to pouze zaplacením jistiny dluhu a nákladů exekuce v částce 908,- Kč (tj. částce 750,- Kč s DPH). Milostivé léto bylo zavedeno novelou exekučního zákona, zákonem č. č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Podmínkou uvedeného způsobu uhrazení dluhu je, že se musí jednat o dluh vůči veřejnoprávním subjektům, tedy dluh vůči státu, obcím a krajům, či subjektům státem/obcí/krajem vlastněných. Zejména se jednalo o dluhy vůči zdravotním pojišťovnám, poskytovatelům energií, některým dopravním podnikům, apod. Milostivé léto se však nevztahovalo na dluhy u finančního či celního úřadu či okresní správy sociálního zabezpečení, netýkalo se tedy daňových či správních exekucí.

Další podmínkou je vymáhání dluhu v exekučním řízení, shora uvedené není možné uplatnit u dluhů v rámci insolvenčního řízení.

Důležité je rovněž uvést, že v případě, že měl dlužník zájem akci milostivého léta využít, musel toto výslovně při splátkách uvést a vyzvat exekutora k postupu skrze milostivé léto. Pokud dlužníci exekutorovi nesdělili, že chtějí využít milostivého léta, mohl nastat problém, že exekutor považoval uhrazenou částku za běžnou splátku, a i přes uhrazení jistiny a stanovených nákladů, k ukončení exekuce nedošlo.

Ačkoliv se milostivé léto týkalo pouze veřejnoprávních dluhů, k akci se připojily i některé soukromé společnosti, jako například Air bank a.s., Home credit a.s. a další.

Milostivé léto bylo možností pro dlužníky, kteří se chtěli zabavit svých dluhů za předpokladu, že splnili potřebné podmínky. Z výsledků oddlužovací akce plyne, že se veškerých exekucí zbavilo kolem patnácti tisíc lidí, a další dlužníci počet exekucí vedených proti jejich osobě snížili. Podle vyjádření Exekutorské komory ČR však nedošlo ke snížení průměrného počtu exekucí na jednoho dlužníka, do milostivého léta se tedy zapojili více dlužníci s nižším počtem exekucí. Na příslušenství byla „odpuštěna“ částka přesahující jeden a půl miliardy korun. Milostivé léto pomohlo některým dlužníkům dostat se z tzv. dluhové pasti a zbavit se dluhů vzniklých např. za pokuty za jízdu na černo.

Přestože milostivé léto již skončilo, dlužníci, kteří jej nevyužili, mají stále naději, že se budou moci za obdobných podmínek některých svých dluhů zbavit. Ministerstvo spravedlnosti má v plánu milostivé léto zavést opět na podzim letošního roku. Předpokládá se, že by se k akci mohly připojit i další soukromé společnosti, jako tomu bylo při milostivém létu. Akce by měla začít od 1. 9. 2022 a měla by trvat opět tři (3) měsíce. Nově by se měla zvýšit odměna exekutorům ze současných 908,- Kč na 1.816,- Kč, a rovněž by mělo jít k určitým legislativním zpřesněním. Zda bude milostivé, resp. babí léto probíhat znovu je však otázkou.

Mgr. Dominika Matoušová, advokátní koncipientka

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“